Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”

Beneficjenci programu „Diamentowy Grant” drukuj drukuj

Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”. 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi aplikowania do Szkół doktorskich beneficjentów programu „Diamentowy Grant” informujemy, że do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która (…) legitymuje się tytułem magistra lub równorzędnym uzyskanym na podstawie odrębnych przepisów, lub zgodnie ze swoim oświadczeniem do momentu ogłoszenia listy doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej tj. do dnia 16 września 2019 r. będzie się nim legitymowała, lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” na podstawie art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.

  • 15 ust. 1 pkt 3 uchwały rekrutacyjnej nie odnosi się do osób będących beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.

Niniejszy przepis wskazuje ostateczny termin złożenia dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia o uzyskaniu tytułu magistra, który beneficjentów programu „Diamentowy Grant” nie obowiązuje, ponieważ nie mają oni obowiązku złożenia dyplomu magisterskiego, natomiast możliwość aplikowania takich kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim daje wyżej wymieniony § 13 pkt 3 uchwały rekrutacyjnej.


Data publikacji: 28 czerwca 2019