Mosty do Azji
07 stycznia 2019

Szanowni Państwo,

polecamy uwadze konkurs adresowany dla doktorantów UW.

Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin przy WPiA UW ogłasza nabór do projektu Mosty do Azji w ramach Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Program umożliwia wzięcie udziału w krótkoterminowych (7, 14 lub 30 dni) wyjazdach do Azji Wschodniej.

Więcej informacji o projekcie na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/News/program-prom/


Zasady wnioskowania o DS
09 lipca 2018

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek doktoranta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, pokój 30).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną doktoranta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania (mapka) oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.

Doktoranci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.ogłasza się terminy:

1) składania przez doktorantów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2018/2019:

 1. dla obecnych doktorantów:
  • od 2 lipca 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r.
 2. dla osób przyjętych na I rok studiów – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb. 

 2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego:

 1. obecnym doktorantom:
  – 28 sierpnia 2018 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 24 sierpnia 2018 r.
 2. doktorantom przyjętym na I rok:
  – 11 września 2018 r.
 3. obecnym doktorantom, doktorantom przyjętym na I rok oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
  – 26 września 2018 r.

3) kwaterowania w domach studenta:

 1. dla wszystkich doktorantów od 17 września do 5 października 2018 r.

Więcej informacji o sposobie przyznawania miejsc w domach studenta znajdziecie Państwo w Regulaminie domów studenta UW.


Zwiększenie mobilności doktorantów
28 czerwca 2018

Zapraszamy doktorantów studiów stacjonarnych, którzy w roku akademickim 2017/18 studiują na II roku do udziału w programie stypendialnym wspierającym mobilność.

Celem programu jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów związanej z badaniami, które prowadzą.

50 laureatów konkursu będzie otrzymywało przez  dwa lata comiesięcznie stypendium wynoszące 2 tys. zł. Jeżeli stypendysta uzyska stopień naukowy doktora do 31 grudnia 2021 r. otrzyma dodatkowo 12 tys. zł.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy do 10 września złożyć komplet dokumentów:

 1. wniosek konkursowy (z listą osiągnięć doktoranta, projektem mobilności i projektem rozprawy doktorskiej),
 2. opinię eksperta (pracownika naukowego spoza UW),
 3. opinię opiekuna naukowego lub promotora,
 4. zobowiązanie promotora,
 5. zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe doktoranta wymienione we wniosku.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem programu i zasadami rekrutacji.

Ważne terminy

Do 10 września 2018 r. należy składać dokumenty (w wersji elektronicznej na adres stypendia.zip@uw.edu.pl)  oraz w podpisanej wersji papierowej w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, pokój 30).

Do 28 września 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

Do 10 dni od daty ogłoszenia wyników stypendyści będą zobowiązani do podpisania deklaracji uczestnika projektu.

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin programu (pdf.)
 • Zasady rekrutacji (pdf.)
 • Wniosek konkursowy (doc.)
 • Opinia promotora (doc.)
 • Opinia eksperta (doc.)
 • Zobowiązanie promotora (doc.)
 • Ulotka (pdf.)

Szczegółowe informacje na stronie https://zip.uw.edu.pl