Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”
28 czerwca 2019

Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”. 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi aplikowania do Szkół doktorskich beneficjentów programu „Diamentowy Grant” informujemy, że do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która (…) legitymuje się tytułem magistra lub równorzędnym uzyskanym na podstawie odrębnych przepisów, lub zgodnie ze swoim oświadczeniem do momentu ogłoszenia listy doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej tj. do dnia 16 września 2019 r. będzie się nim legitymowała, lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” na podstawie art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.

 • 15 ust. 1 pkt 3 uchwały rekrutacyjnej nie odnosi się do osób będących beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.

Niniejszy przepis wskazuje ostateczny termin złożenia dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia o uzyskaniu tytułu magistra, który beneficjentów programu „Diamentowy Grant” nie obowiązuje, ponieważ nie mają oni obowiązku złożenia dyplomu magisterskiego, natomiast możliwość aplikowania takich kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim daje wyżej wymieniony § 13 pkt 3 uchwały rekrutacyjnej.


Zakwaterowanie w Domu Studenta w roku 2019/2020
19 czerwca 2019

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek doktoranta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, pokój 30).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną doktoranta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania (mapka) oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.

Doktoranci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.ogłasza się terminy:

1) składania przez doktorantów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2019/2020:

 1. dla obecnych doktorantów:
 • od 1 lipca 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2019 r.
 1. dla osób przyjętych na I rok do Szkół Doktorskich – w ciągu 7 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb, ale nie później niż do dnia 23 września 2019 r.

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego:

 1. obecnym doktorantom:
 • 27 sierpnia 2019 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 23 sierpnia 2019 r.
 1. doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich:
 • 24 września 2019 r.
 1. obecnym doktorantom, doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
 • 26 września 2019 r.

3) kwaterowania w Domach Studenta:

 1. dla wszystkich doktorantów – od 16 września do 7 października 2019 r.

Więcej informacji o sposobie przyznawania miejsc w domach studenta znajdziecie Państwo w Regulaminie domów studenta UW.


FAQ – Szkoły Doktorskie
24 maja 2019

Jestem laureatem programu „Diamentowy grant” i chcę aplikować do szkoły doktorskiej (nie posiadam dyplomu magisterskiego). Nie wiem jaką w związku z tym informację mam podać w systemie IRK w zakładce dotyczącej dyplomów. Proszę o pomoc.

W systemie IRK wprowadzono możliwość wybrania „Diamentowego Grantu” wśród dokumentów rekrutacyjnych (w zakładce dotyczącej dyplomów). Tak jak wcześniej przy dyplomach – kandydaci muszą wybrać typ dokumentu (w tym wypadku „Diamentowy grant”) i wpisać rok jego uzyskania (np. 2019 r.).

Czy nauczyciel akademicki może zostać proponowanym promotorem więcej niż jednej osoby ubiegającej się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, podczas gdy jest już obecnie promotorem dokładnie pięciu doktorantów, a zatem nie wyczerpuje limitu określonego w § 15 ust. 2 uchwały nr 412 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020, który wyklucza jedynie stanie się promotorem więcej niż pięciu doktorantów? Uchwała rekrutacyjna przewiduje jeszcze w wyjątkowych sytuacjach stanie się promotorem dodatkowo jednego tj. szóstego doktoranta. Pozostaje jednak pytanie, czy może być proponowanym promotorem więcej niż jednego kandydata i co się stanie na dalszym etapie, jeśli jego kandydaci (w liczbie większej niż jeden) zostaną przyjęci.

Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały rekrutacyjnej Planowanym promotorem (…) nie może być́ osoba, która pozostaje wyznaczonym promotorem dla więcej niż̇ pięciu doktorantów lub osób ubiegających się̨ o nadanie stopnia doktora. Osoba kierująca Szkołą Doktorską w wyjątkowych przypadkach może zwiększyć́ ten limit o jeden.

W przedstawionej sytuacji istnieje możliwość, by wspomniany nauczyciel akademicki był proponowanym promotorem w toku procesu rekrutacyjnego dwóch wspomnianych kandydatów. Niemniej jednak w sytuacji, w której obydwu tych kandydatów zostanie przyjętych do szkoły doktorskiej, wspomniana osoba będzie musiała zrezygnować z opieki nad jednym z nich, by nie przekroczyć limitu 5+1 określonego w uchwale rekrutacyjnej, przy czym przypomnieć wypada, iż opieka nad dodatkowym szóstym doktorantem wymaga zgody Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

W związku z tym, najlepsze wydaje się rozwiązanie, w którym co najmniej jeden ze wspomnianych kandydatów miałby drugiego („zapasowego”) potencjalnego promotora. Ten drugi promotor byłby wówczas gotowy podjąć się opieki naukowej doktoranta, jeśli okazałoby się, że wspomniany profesor musi zrezygnować z bycia jego promotorem z powodu przekroczenia limitu określonego uchwałą rekrutacyjną.

Chciałabym aplikować do szkoły doktorskiej na UW, ale mam już potencjalnego promotora spoza waszego Uniwersytetu. Czy promotor musi być z Uniwersytetu Warszawskiego?

Pierwszym promotorem powinna być osoba wybrana spośród pracowników UW. Jeśli ma Pani wybranego promotora z innej uczelni to taka osoba może zostać drugim promotorem.

Czy limit 5 doktorantów pod opieką naukową jednego promotora dotyczy jedynie doktorantów kształcących się na UW? Czy do limitu są wliczani również doktoranci spoza UW?

Limit 5 doktorantów będących pod opieką 1 promotora dotyczy wszystkich doktorantów niezależnie od uczeni. A zatem doktoranci spoza UW są również wliczani do ww. limitu.

W tym roku kończę studia magisterskie i chcę aplikować do szkoły doktorskiej na UW (na rok 19/20). Chciałabym się dopytać odnośnie warunków rekrutacji dla osób pochodzących spoza Unii Europejskiej. Dowidziałam się, że warunki przyjęcia na studia poniekąd zależą od uczelni oraz że według nowej ustawy istnieje możliwość odbywania nieodpłatnych studiów i że będzie istniała możliwość ubiegania się o stypendium, w związku z  czym mam kilka pytań:

– czy na Uniwersytecie Warszawskim studenci-obcokrajowcy będą zwolnieni z opłat?

– czy proces rekrutacji oraz ubiegania się o stypendium będzie wyglądał tak samo jak w przypadku studentów-Polaków?

W przypadku cudzoziemców rekrutacja do szkół doktorskich odbywa się na takich samych zasadach jak dla obywateli polskich, tj. na podstawie uchwały nr 412 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 – w ramach limitów i kryteriów w niej określonych. W przypadku zaś kandydatów nieznających języka polskiego, rekrutacja odbywa się w języku angielskim.

W pierwszej kolejności wymagana jest rejestracja w systemie IRK (https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/) oraz zapisanie się do odpowiedniej szkoły doktorskiej. Ofertę szkół doktorskich i warunki rekrutacji można znaleźć na stronach systemu IRK (informacje dostępne również w języku angielskim).

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1668; dalej: „ustawa 2.0.”) kształcenie w szkołach doktorskich jest bezpłatne. Dotyczy to wszystkich – również cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

Każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie. Dotyczy to również cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. 

Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy osoba będąca pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, lecz pozostająca do grudnia br. na urlopie, może zostać promotorem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. Osoba ta wyraziła już zgodę na pełnienie ewentualnej opieki promotorskiej (będzie też miała możliwość udzielenia pisemnej zgody na pełnienie funkcji promotora, która to zgoda jest potrzebna w procesie rekrutacyjnym), pod warunkiem, że fakt urlopu nie stanowi formalnej przeszkody w rekrutacji / rozpoczęciu kształcenia. Bardzo proszę o pomoc w rozstrzygnięciu tej wątpliwości.

Osoba będąca pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego pozostająca do grudnia br. na urlopie może zostać Pani promotorem pod warunkiem wyrażenia przez nią pisemnej zgody na podjęcie się opieki promotorskiej.

Jakiego rodzaju dokumenty, potwierdzające znajomość języka obcego są uznawane przy rekrutacji do szkół doktorskich?

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w miejscu wskazanym w systemie IRK składa wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej. Do wniosku kandydat załącza m.in. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w wybranej Szkole Doktorskiej.

Dokument nie musi być certyfikatem językowym. Uznawane będą również w tym zakresie dyplomy ukończenia studiów wyższych zawierające informacje, że kandydat zna język obcy na poziomie B2 (taka informacja może pojawić się również na suplemencie do dyplomu), na podstawie uzyskanych efektów uczenia się. Warto zaznaczyć, że nie ogłoszono wykazu dokumentów, które komisje rekrutacyjne powinny brać pod uwagę. Ostateczna decyzja należy do komisji rekrutacyjnej. Jednocześnie warto podkreślić, że znajomość języka angielskiego będzie weryfikowana również podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Gdzie mogę znaleźć informacje o potencjalnych promotorach?

Na początku czerwca zostanie opublikowana lista nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego, którzy będą mogli pełnić funkcję promotora wraz z krótkimi opisami dyscyplin naukowych oraz zainteresowań badawczych kandydatów na promotorów. Do tego czasu zaleca się kontakt z odpowiednim Wydziałem/Instytutem, w celu zyskania dodatkowych informacji o potencjalnych promotorach.


Sekretariaty Szkół Doktorskich
23 maja 2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 23 maja 2019 r. czynne są już sekretariaty Szkół Doktorskich UW

Sekretariat Szkół Doktorskich

ul. Krakowskie Przedmieście 1

00-047 Warszawa

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

tel. 22 55 20 262

e-mail: szkola.nh@uw.edu.pl

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

tel. 22 55 20 264

e-mail: szkola.ns@uw.edu.pl

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

tel. 22 55 20 268, 22 55 20 278

e-mail: szkola.nsip@uw.edu.pl

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

tel. 22 55 20 276

e-mail: szkola.m@uw.edu.pl


Rekrutacja do Szkół Doktorskich
08 maja 2019

Rozpoczęła się pierwsza rekrutacja do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie przygotowywane są wewnętrzne dokumenty, które uregulują funkcjonowanie 4 szkół doktorskich i kształcenie w nich doktorantów od roku akademickiego 2019/2020.

Zasady rekrutacji do Szkół Doktorskich reguluje uchwała nr 412 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2019, poz. 116) (ENG)

Każdy kandydat zobowiązany jest do rejestracji w systemie IRK

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Dyscypliny lub dziedziny naukowe w ramach których odbywa się rekrutacja wraz z określonym limitem miejsc:

 • archeologia – limit 7 miejsc,
 • filozofia – limit 11 miejsc,
 • historia – limit 16 miejsc,
 • językoznawstwo – limit 23 miejsc,
 • literaturoznawstwo – limit 25 miejsc,
 • nauki o kulturze i religii – limit 12 miejsc,
 • nauki o sztuce – limit 6 miejsc.

Rejestracja w systemie IRK: od 1 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.  

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH

Dyscypliny lub dziedziny naukowe w ramach których odbywa się rekrutacja wraz z określonym limitem miejsc:

 • ekonomia i finanse – limit 13 miejsc,
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – limit 5 miejsc,
 • nauki o bezpieczeństwie – limit 4 miejsc,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – limit 5 miejsc,
 • nauki o polityce i administracji – limit 18 miejsc,
 • nauki o zarządzaniu i jakości – limit 5 miejsc,
 • nauki prawne – limit 25 miejsc,
 • nauki socjologiczne – limit 11 miejsc,
 • pedagogika – limit 5 miejsc,
 • psychologia – limit 9 miejsc.

Rejestracja w systemie IRK: od 1 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Dyscypliny lub dziedziny naukowe w ramach których odbywa się rekrutacja wraz z określonym limitem miejsc:

 • astronomia – limit 5 miejsc,
 • nauki matematyczne i nauki informatyczne (łącznie) – limit 22 miejsc,
 • nauki biologiczne – limit 17 miejsc,
 • nauki chemiczne – limit 18 miejsc,
 • nauki fizyczne – limit 27 miejsc,
 • nauki o ziemi i środowisku – limit 11 miejsc.

Rekrutacja w dyscyplinach informatyka i matematyka odbywa się w ramach Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki (WSDMI).

Rejestracja w systemie IRK: od 23 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

MIĘDZYDZIEDZINOWA SZKOŁA DOKTORSKA

Limit miejsc: 20 łącznie w dziedzinach nauk humanistycznych, nauk społecznych i dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Rejestracja w systemie IRK: od 23 maja 2019 r. do 14 lipca 2019 r.

Dodatkowo 15 miejsc w ramach programu kształcenia Quantitative Psychology and Economics (QPE) realizowanego w Programie Zintegrowanych Działań na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Dla kandydatów do programu QPE:

 • Rejestracja w systemie IRK: od 6 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. – pierwsza tura
 • Rejestracja w systemie IRK: od 1 lipca 2019 r. do 22 lipca 2019 r. – druga tura

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (kontakt)


Spotkanie z kierownikami studiów doktoranckich
25 marca 2019

Szanowni Państwo,

w załączeniu prezentacja ze spotkania kierowników studiów doktoranckich, które odbyło się 25 marca 2019 r.

Prezentacja