Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”
28 czerwca 2019

Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”. 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi aplikowania do Szkół doktorskich beneficjentów programu „Diamentowy Grant” informujemy, że do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która (…) legitymuje się tytułem magistra lub równorzędnym uzyskanym na podstawie odrębnych przepisów, lub zgodnie ze swoim oświadczeniem do momentu ogłoszenia listy doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej tj. do dnia 16 września 2019 r. będzie się nim legitymowała, lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” na podstawie art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.

 • 15 ust. 1 pkt 3 uchwały rekrutacyjnej nie odnosi się do osób będących beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.

Niniejszy przepis wskazuje ostateczny termin złożenia dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia o uzyskaniu tytułu magistra, który beneficjentów programu „Diamentowy Grant” nie obowiązuje, ponieważ nie mają oni obowiązku złożenia dyplomu magisterskiego, natomiast możliwość aplikowania takich kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim daje wyżej wymieniony § 13 pkt 3 uchwały rekrutacyjnej.


Zakwaterowanie w Domu Studenta w roku 2019/2020
19 czerwca 2019

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek doktoranta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, pokój 30).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną doktoranta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania (mapka) oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.

Doktoranci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.ogłasza się terminy:

1) składania przez doktorantów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2019/2020:

 1. dla obecnych doktorantów:
 • od 1 lipca 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2019 r.
 1. dla osób przyjętych na I rok do Szkół Doktorskich – w ciągu 7 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb, ale nie później niż do dnia 23 września 2019 r.

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego:

 1. obecnym doktorantom:
 • 27 sierpnia 2019 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 23 sierpnia 2019 r.
 1. doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich:
 • 24 września 2019 r.
 1. obecnym doktorantom, doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
 • 26 września 2019 r.

3) kwaterowania w Domach Studenta:

 1. dla wszystkich doktorantów – od 16 września do 7 października 2019 r.

Więcej informacji o sposobie przyznawania miejsc w domach studenta znajdziecie Państwo w Regulaminie domów studenta UW.


Sekretariaty Szkół Doktorskich
23 maja 2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 23 maja 2019 r. czynne są już sekretariaty Szkół Doktorskich UW

Sekretariat Szkół Doktorskich

ul. Krakowskie Przedmieście 1

00-047 Warszawa

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

tel. 22 55 20 262

e-mail: szkola.nh@uw.edu.pl

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

tel. 22 55 20 264

e-mail: szkola.ns@uw.edu.pl

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

tel. 22 55 20 276

e-mail: szkola.m@uw.edu.pl


ul. Żwirki i Wigury 93, p. 3061

02-089 Warszawa

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

tel. 22 55 22 144, 22 55 22 145

e-mail: szkola.nsip@uw.edu.pl


Spotkanie z kierownikami studiów doktoranckich
25 marca 2019

Szanowni Państwo,

w załączeniu prezentacja ze spotkania kierowników studiów doktoranckich, które odbyło się 25 marca 2019 r.

Prezentacja