Sokrates 2018/19
27 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

Doktoranci-cudzoziemcy, którzy aktualnie mieszkają w hotelu UW „Sokrates”, a są zainteresowanie przedłużeniem zakwaterowania na rok akademicki 2018/19, proszeni są o dostarczenie do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego wypełnionego formularza zgłoszenia przyjazdu/przedłużenia zakwaterowania (do pobrania) w nieprzekraczającym terminie 27 czerwca 2018 r.


Oferty dla doktorantów
29 listopada 2017

Szanowni Państwo,

tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje nt. grantów, konkursów, konferencji, stażów i praktyk dla doktorantów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Granty i konkursy

VII edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF

Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego

 Stypendia Ceepus Freemover

 Nabór kandydatów na studia doktoranckie w EUI

 The Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe 

 Związek Harcerstwa Polskiego 

Konferencje

 Konferencja „Bezpieczeństwo” UMK


MOST 2017/18
13 listopada 2017

Informujemy, że  31 października 2017 r.  rozpoczęła się rekrutacja na program MOST na  semestr  letni roku akademickiego 2017/18.  Zapisy  trwają  do 30 listopada 2017 r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie programu – www.most.amu.edu.pl

Pismo w spr. programu MOST


Komunikat w sprawie wysokości dochodu – rozdzielenie miejsc w akademikach 15 i 18 września 2017 r.
15 września 2017

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów informuje, że wnioski, w których został wykazany dochód powyżej 2 700 PLN (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniach 15 i 18 września 2017 r. zostały rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Doktoranci, którzy nie otrzymali miejsca w dniach 15 i 18 września 2017 r. mogą ubiegać się o akademik w turze 28 września 2017 r.


Komunikat w sprawie wysokości dochodu – rozdzielenie miejsc w akademikach 21 i 28 sierpnia 2017 r.
21 sierpnia 2017

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów informuje, że wnioski, w których został wykazany dochód powyżej 2 246 PLN (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniach 21 i 28 sierpnia 2017 r. zostały rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Doktoranci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 21 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się o akademik w turach 15, 18  i 28 września 2017 r.


Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia
08 sierpnia 2017

W roku akademickim 2017/2018 wnioskowanie o stypendia ministra będzie się odbywać po raz pierwszy z wykorzystaniem USOSweb – będzie to możliwe od 7 sierpnia. Doktoranci będą wypełniać i rejestrować wnioski w USOSweb, a następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane dokumenty (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) składać do kierowników jednostek.

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów i w danym roku akademickim uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w programie studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:

• wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną studiów doktoranckich lub
• wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wyjątkowo stypendium może otrzymać także doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na którym stypendium ma być przyznane, przebywał na urlopie udzielonym w związku ze stanem jego zdrowia lub narodzinami dziecka – wówczas nie musi spełnić warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim.

Stypendium nie może zostać przyznane doktorantowi który:
• ukończył już studia doktoranckie;
• zaliczył ostatni rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskał przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich.

II. Okres studiów uwzględniany przy ocenie osiągnięć

• przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2017 r.;
• w przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2017 r.

Przykład: Doktorant otrzymał ostatnie stypendium ministra na rok akademicki 2015/2016. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r.

III. Uznawanie i dokumentowanie osiągnięć

Wskazane we wniosku osiągnięcia naukowe lub artystyczne muszą być związane z odbywanymi studiami doktoranckimi. Zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z odbywanymi równocześnie innymi studiami albo realizacją innych zainteresowań lub hobby, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową. 
W wypadku osiągnięć sportowych nie ma takiego wymogu.

Za wybitne osiągnięcia NAUKOWE uważa się:
• autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w części A lub C wykazu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) o zasięgu międzynarodowym lub w formie książki o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych, 
• znaczący udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię, 
• znaczący udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi, 
• autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny, 
• referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu zagranicznych ośrodków akademickich, 
• nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli doktoranci lub naukowcy co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów
– o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć to w szczególności:
• kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,
• zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego albo oświadczenie, jeżeli kierownikiem projektu jest doktorant, który przedstawił swoją kandydaturę do przyznania stypendium,
• kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego lub decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
• kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,
• kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu.

Za wybitne osiągnięcia ARTYSTYCZNE uważa się:
• autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu międzynarodowym, lub wydanych w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,
• autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
• nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw
– o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.
Dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć to w szczególności:
• kopia stron książki lub albumu zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawcy, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISAN lub numer ISBN, jeżeli został nadany, albo kopia okładki płyty wraz z informacją o nakładzie i nazwą wydawcy, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę książki, albumu, płyty lub innego dzieła artystycznego,
• kopia broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu, albo zaświadczenie wystawione przez organizatora prezentacji filmu, utworu muzycznego, pracy plastycznej, sztuki teatralnej lub innego dzieła artystycznego,
• kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy lub świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego,
• kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu.

Za wybitne osiągnięcia SPORCIE uważa się:
• zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.), co najmniej: 
o dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
o ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
o piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
o trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
o ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
• zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w: 
o uniwersjadzie,
o akademickich mistrzostwach świata,
o akademickich mistrzostwach Europy,
o Europejskich Igrzyskach Studentów.
Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć to w szczególności:
• zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy,
• zaświadczenie wystawione przez Akademicki Związek Sportowy.

IV. Tryb ubiegania się o stypendium

Stypendium przyznaje się na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę jednostki. Doktorant może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdych studiach, na którym studiuje, z tym że stypendium może otrzymać tylko na jednych, wskazanych przez siebie studiach.

Wnioski o stypendium ministra generuje się w USOSweb, w sekcji Dla wszystkich > Wnioski. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie należy: 
• wydrukować go, 
• podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie na stronie ministerstwa imienia i nazwiska w wypadku otrzymania stypendium,
• załączyć do niego wyżej opisane, potwierdzające uzyskanie wpisanych osiągnięć dokumenty, 
• w wyznaczonym przez jednostkę terminie złożyć w dziekanacie lub sekretariacie jednostki komplet dokumentów.
Terminy wyznaczone przez jednostki zamieszczane są w USOSweb, w zakładce Wnioski.
Wnioski złożone w danej jednostce zostaną przedstawione radzie jednostki do zaopiniowania. Zaopiniowane pozytywnie wnioski zostaną w terminie do 5 października 2017 r. przekazane rektorowi, który prześle je do ministerstwa do 15 października 2017 r.

V. Sposób oceny wniosków o stypendium

Wnioski są oceniane przez ministra metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. W celu oceny wniosków minister może powołać ekspertów. Po zakończeniu oceny minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Stypendium otrzymają doktoranci najwyżej ulokowani w tym rankingu; dany minister określi ich liczbę w ramach ustalonego w rozporządzeniu limitu.

VI. Wysokość i liczba stypendiów

Wysokość stypendium oraz liczbę stypendystów co roku określa minister. Stypendium nie może być wyższe niż 25 000 zł i otrzymuje je nie więcej niż 84 osób.

VII. Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium

Lista stypendystów jest ogłaszana na stronie internetowej MNiSW w połowie grudnia. Równolegle do uczelni oraz doktorantów są wysyłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.
Doktoranci, którzy otrzymali stypendium zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że w dniu wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium spełniali przesłanki do otrzymania stypendium. 
Warunkiem wypłaty stypendium jest złożenie oświadczenia.

VIII. Podstawy prawne

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy:
•art. 181, art. 184, art. 199 oraz art. 199c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
• rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

Informacje przygotowano w oparciu o materiały zamieszczone na stronie ministerstwa.