Zakwaterowanie w Domu Studenta w roku 2019/2020
19 czerwca 2019

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek doktoranta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, pokój 30).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną doktoranta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania (mapka) oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.

Doktoranci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.ogłasza się terminy:

1) składania przez doktorantów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2019/2020:

 1. dla obecnych doktorantów:
 • od 1 lipca 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2019 r.
 1. dla osób przyjętych na I rok do Szkół Doktorskich – w ciągu 7 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb, ale nie później niż do dnia 23 września 2019 r.

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego:

 1. obecnym doktorantom:
 • 27 sierpnia 2019 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 23 sierpnia 2019 r.
 1. doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich:
 • 24 września 2019 r.
 1. obecnym doktorantom, doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
 • 26 września 2019 r.

3) kwaterowania w Domach Studenta:

 1. dla wszystkich doktorantów – od 16 września do 7 października 2019 r.

Więcej informacji o sposobie przyznawania miejsc w domach studenta znajdziecie Państwo w Regulaminie domów studenta UW.


Sekretariaty Szkół Doktorskich
23 maja 2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 23 maja 2019 r. czynne są już sekretariaty Szkół Doktorskich UW

Sekretariat Szkół Doktorskich

ul. Krakowskie Przedmieście 1

00-047 Warszawa

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

tel. 22 55 20 262

e-mail: szkola.nh@uw.edu.pl

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

tel. 22 55 20 264

e-mail: szkola.ns@uw.edu.pl

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

tel. 22 55 20 268, 22 55 20 278

e-mail: szkola.nsip@uw.edu.pl

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

tel. 22 55 20 276

e-mail: szkola.m@uw.edu.pl


Rekrutacja do Szkół Doktorskich
08 maja 2019

Rozpoczęła się pierwsza rekrutacja do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie przygotowywane są wewnętrzne dokumenty, które uregulują funkcjonowanie 4 szkół doktorskich i kształcenie w nich doktorantów od roku akademickiego 2019/2020.

Zasady rekrutacji do Szkół Doktorskich reguluje uchwała nr 412 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2019, poz. 116) (ENG)

Każdy kandydat zobowiązany jest do rejestracji w systemie IRK

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Dyscypliny lub dziedziny naukowe w ramach których odbywa się rekrutacja wraz z określonym limitem miejsc:

 • archeologia – limit 7 miejsc,
 • filozofia – limit 11 miejsc,
 • historia – limit 16 miejsc,
 • językoznawstwo – limit 23 miejsc,
 • literaturoznawstwo – limit 25 miejsc,
 • nauki o kulturze i religii – limit 12 miejsc,
 • nauki o sztuce – limit 6 miejsc.

Rejestracja w systemie IRK: od 1 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.  

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH

Dyscypliny lub dziedziny naukowe w ramach których odbywa się rekrutacja wraz z określonym limitem miejsc:

 • ekonomia i finanse – limit 13 miejsc,
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – limit 5 miejsc,
 • nauki o bezpieczeństwie – limit 4 miejsc,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – limit 5 miejsc,
 • nauki o polityce i administracji – limit 18 miejsc,
 • nauki o zarządzaniu i jakości – limit 5 miejsc,
 • nauki prawne – limit 25 miejsc,
 • nauki socjologiczne – limit 11 miejsc,
 • pedagogika – limit 5 miejsc,
 • psychologia – limit 9 miejsc.

Rejestracja w systemie IRK: od 1 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Dyscypliny lub dziedziny naukowe w ramach których odbywa się rekrutacja wraz z określonym limitem miejsc:

 • astronomia – limit 5 miejsc,
 • nauki matematyczne i nauki informatyczne (łącznie) – limit 22 miejsc,
 • nauki biologiczne – limit 17 miejsc,
 • nauki chemiczne – limit 18 miejsc,
 • nauki fizyczne – limit 27 miejsc,
 • nauki o ziemi i środowisku – limit 11 miejsc.

Rekrutacja w dyscyplinach informatyka i matematyka odbywa się w ramach Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki (WSDMI).

Rejestracja w systemie IRK: od 23 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

MIĘDZYDZIEDZINOWA SZKOŁA DOKTORSKA

Limit miejsc: 20 łącznie w dziedzinach nauk humanistycznych, nauk społecznych i dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Rejestracja w systemie IRK: od 23 maja 2019 r. do 14 lipca 2019 r.

Dodatkowo 15 miejsc w ramach programu kształcenia Quantitative Psychology and Economics (QPE) realizowanego w Programie Zintegrowanych Działań na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Dla kandydatów do programu QPE:

 • Rejestracja w systemie IRK: od 6 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. – pierwsza tura
 • Rejestracja w systemie IRK: od 1 lipca 2019 r. do 22 lipca 2019 r. – druga tura

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (kontakt)


Spotkanie z kierownikami studiów doktoranckich
25 marca 2019

Szanowni Państwo,

w załączeniu prezentacja ze spotkania kierowników studiów doktoranckich, które odbyło się 25 marca 2019 r.

Prezentacja