Co-tutelle

drukuj drukuj

Słowo cotutelle pochodzi z języka francuskiego (z angielskiego cotutelage), a więc jest to umowa o wspólnej opiece naukowej nad przewodem doktorskim uczestnika studiów doktoranckich lub osoby, która ubiega się o nadanie stopnia doktora poza studiami (np. z tzw. wolnej stopy). Zwana jest także umową o współpromotorstwie.

Umowę cotutelle zawiera się z zagraniczną uczelnią partnerską zainteresowaną taką formą współpracy.

Przepisy regulujące wspólne przewody doktorskie:

  • ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261).

W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących umów co-tutelle na Uniwersytecie Warszawskim należy się kontaktować z Panem mgr Michałem Morskim (tel. 0 22 55 24 055, e-mail: m.morski@uw.edu.pl)