Procedura

drukuj drukuj

Umowa co-tutelle dotycząca określonej osoby może zostać zawarta pomiędzy uczelniami jeśli zainteresowana osoba została przyjęta do szkoły doktorskiej zarówno na Uniwersytecie Warszawskim jak i na drugiej uczelni (zagranicznej) zainteresowanej wzięciem udziału w umowie o wspólnej opiece naukowej.

Podpisanie umowy jest również możliwe w przypadku osoby niebędącej uczestnikiem studiów doktoranckich / szkoły doktorskiej, ale mającej otwarty przewód doktorski lub starającej się o uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym na UW. Niemniej jednak taka osoba musi być jednocześnie przyjęta na studia doktoranckie na uczelni partnerskiej, bądź formalnie starać się o uzyskanie stopnia doktora poza studiami na niniejszej uczelni.

Umowy co-tutelle zawierane przez UW dotyczą określonej osoby, dlatego też zainteresowany doktorant, z pomocą opiekunów naukowych, bierze czynny udział w procedurze mającej doprowadzić ją do skutku.

Uniwersytet Warszawski posiada własny wzór umowy co-tutelle (w języku polskim i angielskim), który osoba zainteresowana powinna odpowiednio zmodyfikować dostosowując go do własnej sytuacji.

W określonych przypadkach, Uniwersytet Warszawski może zaakceptować wzór umowy cotutelle uczelni partnerskiej, jeśli odpowiada on regulacjom obowiązującym w Polsce i na UW. W innym przypadku umowa powinna zostać zmodyfikowana, aby była również zgodna z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz na UW.

W ramach umowy cotutelle doktorant przygotowuje jedną rozprawę doktorską w ustalonym w umowie języku.

Jeśli rozprawa doktorska jest napisana w języku obcym, jedno ze streszczeń musi być sporządzone w języku polskim.

Program studiów doktoranckich / szkoły doktorskiej jest realizowany w obydwu uczelniach. Harmonogram realizacji programu doktorant ustala wraz z opiekunami naukowymi oraz władzami jednostek organizacyjnych obydwu uczelni.

W umowie cotutelle powinno być wskazane jaki okres czasu doktorant będzie przebywał na obydwu uczelniach, np. określony rok akademicki lub semestr studiów na UW, następny zaś na uczelni partnerskiej itd.

Ważną informacją, która powinna być zawarta w umowie jest miejsce obrony pracy doktorskiej. Jest ono przedmiotem negocjacji pomiędzy obydwiema uczelniami (jednak Uniwersytet Warszawski preferuje obronę na miejscu).

Ogólny podział kosztów związanych z podróżą oraz pobytem komisji doktorskiej powinien być również wskazany w umowie. Niniejsza kwestia jest także przedmiotem negocjacji (zazwyczaj za przejazd koszty ponosi uczelnia wysyłająca komisję doktorską, natomiast za pobyt uczelnia przyjmująca).

Umowę cotutelle zawiera, z upoważnienia Rektora, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Musi być ona jednak wcześniej zaakceptowana przez opiekuna naukowego oraz władze jednostki organizacyjnej – Dziekana i Kierownika studiów doktoranckich, który odpowiada za realizację programu studiów, w przypadku szkoły doktorskiej będzie to Dyrektor tej szkoły.

Strona partnerska przed podpisaniem umowy również musi zaakceptować jej postanowienia.

Zmodyfikowany wzór umowy (m.in. po ustaleniu wyżej wymienionych kwestii) w pierwszej kolejności należy przedstawić promotorowi, Dziekanowi wydziału oraz kierownikowi studiów doktoranckich (w przypadku doktoranta szkoły doktorskiej – Dyrektorowi) w celu uzyskania ich podpisów. Następnie zaakceptowaną umowę należy złożyć w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, gdzie zostanie ostatecznie sprawdzona i przekazana do zatwierdzenia przez Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

Podpisana przez Prorektora umowa zostaje przekazana zainteresowanemu doktorantowi lub na jego wniosek wysłana na uczelnię partnerską w celu jej podpisania.

Umowa cotutelle może zostać podpisana w pierwszej kolejności przez uczelnię partnerską. W takim przypadku należy ją przekazać do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego w celu wszczęcia procedury akceptacji umowy.

Umowa zostaje najczęściej sporządzona łącznie w sześciu egzemplarzach: dwóch w języku polskim, dwóch w języku angielskim oraz ewentualnie w dwóch w języku odpowiednim dla uczelni partnerskiej.

Jeden egzemplarz umowy co-tutelle ostatecznie zatwierdzonej przez wszystkie strony należy złożyć do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW.


W związku z przekazaniem kompetencji dotyczących. nadawania stopnia doktora i przeprowadzania postępowań ws. nadania stopnia doktora (zastępujących przewody doktorskie) Radom Naukowym Dyscyplin, umowy co-tutelle dotyczące doktorantów szkół doktorskich i osób starających się o uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym powinny być również podpisane przez Przewodniczącego właściwej Rady Naukowej Dyscypliny.