Cudzoziemcy przyjęci przed rokiem akademickim 2019/2020

drukuj drukuj

Formy i warunki odbywania studiów doktoranckich przez cudzoziemców określa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1501) oraz Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego(tj. Monitor UW z 2016 r., poz. 321).

Doktoranci cudzoziemcy muszą przejść całą procedurę przyjęcia na studia obowiązującą w poszczególnych jednostkach UW. Ponadto, na niektórych wydziałach istnieje możliwość odbywania studiów doktoranckich w trybie indywidualnym w języku angielskim.

W pierwszej kolejności kandydat z zagranicy musi wybrać kierunek studiów na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego odpowiadający jego/jej preferencjom oraz znaleźć na tymże wydziale opiekuna naukowego zainteresowanego proponowaną tematyką pracy doktorskiej. W dalszej kolejności kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu studiów doktoranckich na wybranym przez siebie wydziale dokumenty. Po pozytywnym przejściu procedury rekrutacyjnej kandydat zostaje przyjęty na studia doktoranckie.

W trakcie odbywania studiów doktoranckich, cudzoziemcy są co roku zobowiązani do składania podania z prośbą o ich przedłużenie (po ukończeniu: I, II i III roku; w niektórych przypadkach istnieje także możliwość przedłużenia studiów o kolejny rok akademicki).


W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących warunków odbywania studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim przez cudzoziemców należy się kontaktować z Panią mgr Darią Balcerzak (tel. 0 22 55 24 039, e-mail: daria.balcerzak@adm.uw.edu.pl)