Finansowe warunki odbywania studiów

drukuj drukuj

„Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie:
1) jako stypendyści strony polskiej;
2) na zasadach odpłatności;
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
5) jako stypendyści uczelni.”

Kandydaci na stypendystów Strony polskiej są zgłaszani, zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych, przez polskie lub zagraniczne placówki dyplomatyczne albo instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą. Osoby pochodzenia polskiego, ubiegający się o stypendia Strony polskiej, zgłaszają się do polskiej placówki konsularnej właściwej dla ich miejsca zamieszkania.

Stypendium Rządu RP przeznaczone jest w szczególności dla osób polskiego pochodzenia. Stypendysta nie ponosi opłat za naukę oraz otrzymuje stypendium. O stypendium Rządu RP należy ubiegać się przez polskie lub akredytowane w RP przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsulat RP albo przez upoważnione do tego instytucje zagraniczne w kraju obywatelstwa. Wnioski cudzoziemców, którzy chcą otrzymać stypendium, przekazywane są do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. NAWA kieruje kandydata na uczelnię przesyłając skierowanie do Władz UW. Jeżeli kandydat został skierowany na studia jako stypendysta, ale stypendium otrzymał tylko na rok, a nie na cały okres studiów – może złożyć do NAWA wniosek o jego przedłużenie na kolejne lata. Wniosek taki należy złożyć za pośrednictwem Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendyście Rządu Polskiego przysługuje stypendium oraz bezpłatna nauka. Szczegółowych informacji na temat Stypendium Rządu Polskiego udziela Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zajmuje się również przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha oraz w ramach Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza.

Program Stypendialny im. Stefana Banacha jest wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Ponadto udział w programie stanowi dla uczestników szansę na poznanie polskiej kultury i języka. Daje możliwość nawiązania znajomości z polskimi studentami i pracownikami naukowymi polskich uczelni. Oferta programu Stypendialnego im. Stefana Banacha adresowana jest do obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego UE (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina). W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia trzeciego stopnia (na warunkach prowadzonych dla cudzoziemców) prowadzone w uczelniach publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium, z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania (wysokość stypendium wynosi 1 350 PLN. miesięcznie).

Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza jest wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej. W ramach stypendium oferowane są stypendia na bezpłatne studia trzeciego stopnia prowadzone w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Wysokość stypendium z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania wynosi 1 350 PLN miesięcznie. Oferta stypendialna adresowana jest w szczególności do obywateli następujących krajów: Angolii Etiopii Indonezji Kenii Kolumbii Meksyku Mjanmy Mongolii Mozambiku Nigerii Palestyny RPA Senegalu Tanzanii i Wietnamu.

Wysokość opłat za studia doktoranckie określa Rektor uczelni. Na uzasadniony wniosek cudzoziemca Rektor może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie. Kształcenie na studiach prowadzonych w języku angielskim lub innych językach jest odpłatne. „ Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019”, ustala wysokość opłat dla cudzoziemców.

Cudzoziemcy przyjmowani na warunkach bez odpłatności i bez świadczeń stypendialnych, przyjmowani są w ramach umów międzyrządowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd.

Cudzoziemcy przyjmowani jako stypendyści strony wysyłającej bez ponoszenia opłat za naukę (rządu innego państwa) są to stypendia, które przyjmowane są cudzoziemcom podejmujących kształcenie na podstawie umów międzynarodowych, przez ministra lub instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej za granicą.

Cudzoziemcy, którzy są zainteresowani odbywaniem studiów doktoranckich w Polsce mogą bezpośrednio składać wniosek do wybranej przez siebie szkoły wyższej.