Odbywanie studiów na innych zasadach niż obywatele polscy

drukuj drukuj

Inne zasady przyjmowania na studia doktoranckie cudzoziemców oznaczają najczęściej zasady odpłatności, bądź zasady umów międzynarodowych.

„Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust.5, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w ust. 1, na podstawie:

  • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2;
  • decyzji rektora uczelni.

Cudzoziemcy przyjmowani z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich nie mogą ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla doktorantów.