Doktoranci cudzoziemcy

drukuj drukuj

Obywatele z krajów Unii Europejskiej, jeśli nie są ubezpieczeni w kraju pochodzenia, mogą zostać ubezpieczeni przez UW na takich samych zasadach jak Polacy, po uprzednim podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Obcokrajowcy z krajów Unii Europejskiej mogą korzystać ze wszystkich ulg medycznych na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Osoby, które nie przedstawią jednego z tych dokumentów będą zobowiązane do pokrycia kosztów świadczenia medycznego.

Natomiast doktoranci nie będący obywatelami polskimi, a posiadający Kartę Polaka, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Cudzoziemcy spoza UE kształcący się w Polsce mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia, po podpisaniu umowy w NFZ – Oddział Mazowiecki, Warszawa ul. Chałubińskiego 8, tel. 0 22 582 84 18.