Doktoraty

drukuj drukuj

W Polsce stopień naukowy doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która ma tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, zdała egzaminy doktorskie i obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Stopień naukowy doktora nadawany jest przez te wydziały, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od liczby zatrudnionych w nich osób z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.

Dysertacja doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Rozprawa ta jest opracowywana i pisana pod kierunkiem promotora, którym może być samodzielny pracownik nauki, wyznaczony przez uprawnione do tego gremium. Obrona dysertacji jest publiczna, tzn. jej termin jest ogłaszany i każdy ma prawo uczestniczyć i zadawać pytania doktorantowi z zakresu tematu pracy doktorskiej.

Wyższym stopniem naukowym jest stopień naukowy doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, do którego może być dopuszczona osoba, która ma stopień naukowy doktora i wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, wydanie książki/ek naukowej) znaczny wkład naukowy.


W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących dyplomów doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim należy się kontaktować z Panią mgr Martą Kamińską ( tel. 0 22 55 24 037, e-mail: marta.kaminska@adm.uw.edu.pl)