Informacja dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 dotycząca procedury nadawania stopnia doktora

drukuj drukuj

Informacja dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 dotycząca procedury nadawania stopnia doktora

Zgodnie z uchwałą nr 481 Senatu UW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340), w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (doktoranci „starych” studiów), postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek doktoranta o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego składany do przewodniczącego Rady Naukowej (§ 6 ust. 1).
Wniosek zawiera wskazanie osób proponowanych na promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Do wniosku dołącza się konspekt rozprawy doktorskiej oraz oświadczenie osoby proponowanej na promotora lub promotora pomocniczego o gotowości podjęcia opieki nad doktorantem (§ 6 ust. 3).

Załączenie rozprawy do wniosku o wszczęcie postępowania ws. nadania stopnia doktora jest obligatoryjne w przypadku doktorantów szkół doktorskich lub osób ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym, nie zaś w przypadku doktorantów „starych studiów”.

Dodatkowo, w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w nowej ustawie, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.

Za wszczęcie postępowania od doktorantów „starych” studiów nie są pobierane opłaty. 

W przypadku doktorantów, którzy otworzyli przewód doktorski na starych zasadach, tj do 30 kwietnia 2019 r., etapy przewodu doktorskiego są przeprowadzane na podstawie starych przepisów, z tym że organem nadającym stopień doktora i dokonującym czynności w przewodzie jest właściwa Rada Naukowa Dyscypliny (do 30 września 2019 r. była to właściwa Rada Wydziału lub Instytutu posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora).

Należy dodatkowo mieć na uwadze, że przewody doktorskie wszczęte na starych zasadach zostaną zamknięte z końcem 2021 r. Niemniej uczestnicy studiów doktoranckich mogą wszcząć postępowanie ws. nadania stopnia doktora na podstawie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nawet jeśli mieli oni wcześniej otwarty przewód, który na mocy ustawy musiał zostać zamknięty.

Studia doktoranckie prowadzone na podstawie poprzedniej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zostają zamknięte z dniem 31 grudnia 2023 r. zgodnie z nowymi przepisami.

W przypadku osób, które ukończyły ostatni rok studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim lub w czasie trwania tych studiów złożyły rozprawę doktorską, nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (§ 6 ust. 7 uchwały nr 481 Senatu UW). 

Uchwała nr 481 Senatu UW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340)