Odbiór dyplomu

drukuj drukuj

Odbiór dyplomu doktora i doktora habilitowanego

Osobom, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego wydaje się oryginał dyplomu i jeden odpis dyplomu*, a na ich pisemny wniosek; (złożony na Wydziale) także jeden egzemplarz odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

W przypadku utraty oryginału dyplomu, osoba której nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego może wystąpić do jednostki organizacyjnej, która nadała stopień z pisemnym wnioskiem o wykonanie duplikatu.

Dyplom doktora lub doktora habilitowanego można odebrać w Biurze Spraw Doktoranckich od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00.

Odbierając dyplom należy mieć przy sobie potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom oraz dowód osobisty.

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora;
§ 25. 1. Osobie, której nadano stopień doktora albo doktora habilitowanego, wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek – także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński.