Odpis w języku angielskim

drukuj drukuj

Osobom, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego na ich pisemny wniosek złożony na Wydziale, na którym odbyła się obrona tytułu, wydawany jest jeden egzemplarz odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski*.

W przypadku utraty oryginału odpisu, osoba której nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego może wystąpić do jednostki organizacyjnej, która nadała stopień z pisemnym wnioskiem o wykonanie duplikatu.

Dyplom doktora lub doktora habilitowanego można odebrać w Biurze Spraw Doktoranckich od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00.

Odbierając dyplom należy mieć przy sobie potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom oraz dowód osobisty.

Zgodnie z „Zaleceniem w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą„, przyjętym przez Komitet Konwencji Lizbońskiej na drugim spotkaniu w Rydze, dnia 6 czerwca 2001 r., nazwy stopni naukowych bądź tytułów zawodowych pozostawia się w oryginalnym brzmieniu, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Samo tłumaczenie nie jest  równoznaczne z uznaniem dyplomu. Informację na temat równoważności zagranicznych dyplomów wydają właściwe dla danego kraju instytucje, zajmujące się sprawami uznawalności wykształcenia. Przyrównanie tytułów zawodowych lub stopni i tytułu naukowego nadanego za granicą do jednego ze tytułów i stopni nadawanych w Polsce jest formą uznania ich równoważności, do czego – zgodnie z art. 24 ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki /Dz. U. Nr 65, poz. 595/ oraz art. 192 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższymtłumacz przysięgły nie ma uprawnień. Zadaniem tłumacza jest bowiem jak najwierniejsze przekazanie w drugim języku informacji zawartych w dokumencie.

 

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora;
§ 25. 1. Osobie, której nadano stopień doktora albo doktora habilitowanego, wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek – także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński.