Postępowanie ws. nadania stopnia doktora

drukuj drukuj

Postępowanie ws. nadania stopnia doktora

Procedurę nadawania stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim określa uchwała nr 481 Senatu UW z dnia 16 października 2019 r w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340).

Stopień doktora nadaje się osobie, która spełnia wymagania określone w Ustawie:

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;

2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;

3) posiada w dorobku co najmniej:

a) jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, lub

b) jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, albo rozdział w takiej monografii;

4) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską. 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna Rada Naukowa na wniosek kandydata spełniającego wymagania określone powyżej. Wniosek składa się Przewodniczącemu Rady.

Do wniosku dołącza się:

  • rozprawę doktorską;
  • pozytywną opinię promotora lub promotorów dotyczącą rozprawy doktorskiej, w szczególności w przedmiocie spełniania przez nią warunków określonych w § 5 ust. 1-2 uchwały nr 481 Senatu UW;
  • oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę naukową lub dziedzinę nauki, w której ubiega się o nadanie stopnia doktora;
  • życiorys naukowy, w tym informację o najważniejszych publikacjach naukowych, projektach i stażach badawczych, w szczególności finansowanych ze środków przyznanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Fundację na rzecz Nauki Polskiej lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
  • kopię co najmniej jednej publikacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 481;
  • kopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczających znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
  • odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.

Weryfikację spełnienia przez kandydata wymagań niezbędnych do dopuszczenia go do obrony rozprawy doktorskiej, przeprowadza Komisja Egzaminacyjna wyznaczona przez Radę Naukową.

Rada Naukowa na wniosek Przewodniczącego Rady określa liczbę członków Komisji Egzaminacyjnej, przy czym liczy ona nie mniej niż pięciu członków, jednak nie więcej niż dziewięciu członków.

Rada Naukowa formułuje wytyczne w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów z dyscypliny naukowej. Liczba egzaminów z danej dyscypliny naukowej nie może być większa niż dwa.

Komisja Egzaminacyjna zgodnie z wytycznymi Rady Naukowej określa i przedstawia kandydatowi liczbę, zakres i formę egzaminów z dyscypliny naukowej, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora, oraz ich harmonogram.

O terminie i miejscu egzaminu kandydat jest informowany co najmniej na 14 dni przed egzaminem. W danym dniu kandydat nie może przystąpić do więcej niż jednego egzaminu.