Tryb eksternistyczny

drukuj drukuj

Tryb eksternistyczny

Kandydat w trybie eksternistycznym składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską.

W przypadku kandydata w trybie eksternistycznym w celu weryfikacji uzyskania przez niego efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy z dyscypliny naukowej w poszerzonym zakresie.

Rada Naukowa formułuje wytyczne w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów z dyscypliny naukowej w poszerzonym zakresie. Liczba egzaminów z danej dyscypliny naukowej w poszerzonym zakresie nie może być większa niż trzy.

Wysokość opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym wynosi trzykrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zaokrąglona w dół do pełnych złotych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na pisemny wniosek kandydata w trybie eksternistycznym może zwolnić go z obowiązku wniesienia całości lub części opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.