Koła naukowe doktorantów

drukuj drukuj

OGŁOSZENIE –  SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ PRZEZ UCZELNIANE ORGANIZACJE DOKTORANCKIE

Stosownie do § 12 zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego, iż „Rektor może określić w drodze ogłoszenia, że składanie sprawozdań i aktów, o których mowa w zarządzeniu, odbywa się drogą elektroniczną na wyznaczony adres poczty elektronicznej”, ogłaszam, że dokumenty uczelnianych organizacji doktoranckich, w tym kół naukowych, powinny być przesyłane w formie elektronicznej (np. skanów) na adres Biura Studiów Doktoranckich  i Kształcenia Podyplomowego UW: anna.adamczyk@adm.uw.edu.pl

Podpis opiekuna czy innego pracownika UW może być zastąpiony potwierdzeniem złożonym pocztą elektroniczną ze służbowego adresu opiekuna (§ 11 ust. 3 zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2).

 

Doktoranci mają prawo zrzeszania się w kołach naukowych na podstawie art. 216 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (tj. Dz.U.  poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 152 Rektora UW z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r., nr 152, poz. 344).


W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących kół naukowych doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim należy się kontaktować z Panią mgr Anną Adamczyk (tel. 0 22 55 24 036, e-mail: annam@adm.uw.edu.pl)