Rejestracja Koła Naukowego

drukuj drukuj

Koła Naukowe Doktorantów UW podlegają rejestracji w Biurze Spraw Doktoranckich. Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji doktoranckiej składa grupa członków założycieli w liczbie co najmniej 5 osób.

Wzór powiadomienia Rektora o powstaniu uczelnianej organizacji doktoranckiej zawiera załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 152 Rektora z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW (do pobrania).

Powiadomienie Rektora o powstaniu koła naukowego powinno zawierać:

 1. nazwę organizacji;
 2. wskazanie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, przy której uczelniana organizacja działa lub wskazanie, że uczelniana organizacja ma charakter ogólnouniwersytecki;
 3. listę założycieli w liczbie co najmniej pięciu doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, składającą się z ich imion i nazwisk, nazw jednostek dydaktycznych, roku studiów, numerów albumów, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, własnoręcznych podpisów, a w przypadku cudzoziemców dodatkowo obywatelstwa;
 4. imię i nazwisko oraz stopień naukowy nauczyciela akademickiego będącego opiekunem organizacji oraz jego podpis i pieczęć jednostki zatrudniającej opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej opiekuna;
 5. podpis kierownika jednostki organizacyjnej, przy której organizacja działa, potwierdzający powzięcie wiadomości o powstaniu uczelnianej organizacji; w przypadku uczelnianej organizacji mającej charakter ogólnouniwersytecki podpis składa Rektor.

Do powiadomienia należy dołączyć podpisany przez opiekuna organizacji Regulamin Uczelnianej Organizacji Doktorantów

Wzór regulaminu uczelnianej organizacji doktorantów zawarty jest w załączniku nr 2 do ww. zarządzenia. Regulamin taki powinien określać w szczególności:

 1. nazwę organizacji;
 2. cele oraz sposoby ich realizacji;
 3. zasady nabywania i utraty członkostwa;
 4. sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz czas trwania kadencji;
 5. sposób reprezentacji organizacji;
 6. sposób gospodarowania środkami finansowymi i innym mieniem znajdującym się w dyspozycji uczelnianej organizacji;
 7. zasady opieki opiekuna organizacji nad uczelnianą organizacją;
 8. tryb uchwalania regulaminu i jego zmian;
 9. tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji.

Prezes uczelnianej organizacji doktorantów zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji i aktualny wykaz członków Organizacji.

Prezes zarządu uczelniana organizacji doktorantów w terminie do 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi za rok poprzedni sprawozdanie ze swojej działalności (wzór sprawozdania rocznego z działalności uczelnianej organizacji doktoranckiej zawiera załącznik nr 3 do ww. zarządzenia).