Rejestracja Koła Naukowego

drukuj drukuj

Koła Naukowe Doktorantów UW podlegają rejestracji w Biurze Spraw Doktoranckich. Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji doktoranckiej składa grupa członków założycieli w liczbie co najmniej 5 osób.

Wzór wniosku o zarejestrowanie uczelnianej organizacji doktoranckiej zawiera załącznik nr 1 do do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW (do pobrania).

Wniosek w sprawie rejestracji koła naukowego powinien zawierać:

a) nazwę i siedzibę organizacji,
b) listę założycieli w liczbie co najmniej pięciu osób, składającą się z ich imion i nazwisk, nazw wydziałów lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących studia, roku studiów, numerów albumów, własnoręcznych podpisów,
c) numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji w postępowaniu rejestracyjnym,
d) zgodę nauczyciela akademickiego na sprawowanie opieki nad organizacją (opiekunem koła naukowego może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora),
e) opinię kierownika jednostki organizacyjnej, przy której organizacja ma działać, oraz – na żądanie Rektora- opinie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Do tak przygotowanego wniosku należy dołączyć Regulamin Uczelnianej Organizacji Doktorantów.

Wzór regulaminu uczelnianej organizacji doktorantów zawarty jest w załączniku nr 2 do ww. zarządzenia. Regulamin taki powinien określać:

a) nazwę i siedzibę organizacji,
b) cele oraz sposoby ich realizacji,
c) zasady nabywania i utraty członkostwa,
d) sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz czas trwania kadencji,
e) sposób reprezentacji organizacji,
f) tryb uchwalenia regulaminu i jego zmian,
g) tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji.

Uczelniana organizacja doktorantów jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania na piśmie Rektora o zmianach regulaminu organizacyjnego oraz o zmianach w składzie zarządu, nie później niż 14 dni od dokonania zmiany. Do informacji należy załączyć dokumentację potwierdzającą dokonanie zmian, w tym protokół z posiedzenia władz organizacji.

Uczelniana organizacja doktorantów w terminie do 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi za rok ubiegły sprawozdanie ze swojej działalności (wzór sprawozdania rocznego z działalności uczelnianej organizacji doktoranckiej zawiera załącznik nr 3 do ww. zarządzenia).