MOST dla doktorantów

drukuj drukuj

Informujemy, że  31 października 2017 r.  rozpoczęła się rekrutacja na program MOST na  semestr  letni roku akademickiego 2017/18.  Zapisy  trwają  do 30 listopada 2017 r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie programu – www.most.amu.edu.pl

Pismo w spr. programu MOST


Uprzejmie informujemy, że od 15 kwietnia do 15 maja 2017 r. trwała rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018. W tym okresie na stronie internetowej Programu (www.most.amu.edu.pl) aktywny był link, umożliwiający zapoznanie się z ofertą wybranych uczelni oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST. Na stronie Programu Most w zakładce „DLA DOKTORANTÓW” znajduje się szczegółowy opis procesu rekrutacji. Poniżej znajduje się harmonogram i wymogi dla aplikacji na program dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK MOST doktorant drukuje wniosek wygenerowany przez system i wraz z pozytywną opinią opiekuna naukowego/promotora i przedstawia go do zaopiniowania kierownikowi studiów doktoranckich na uczelni macierzystej. Podpisany wniosek wraz z załączoną opinią opiekuna naukowego określającą program, który uczestnik studiów doktoranckich zamierza realizować na wybranej przez siebie uczelni należało złożyć w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, w terminie do 22 maja 2017 r. gdzie za pośrednictwem koordynatora uniwersyteckiego uczelni macierzystej doktorant uzyskuje akceptację wniosku przez właściwego prorektora do spraw doktoranckich. Następnie wniosek jest wgrywany przez koordynatora do systemu IRK MOST. Uczelnie macierzyste przesyłają Uczelnianej Komisji Kształcenia imienną listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym lub przez cały rok akademicki w terminie do 30 maja, natomiast w semestrze letnim do 10 grudnia.

Decyzję o przyjęciu kandydata na program dla uczestników studiów doktoranckich podejmuje uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego do dnia 31 lipca na semestr zimowy i do dnia 31 stycznia na semestr letni. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do Programu MOST doktorant przystępuje do sporządzania tzw. „Porozumienia o programie zajęć”, który może być realizowany poprzez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych programem studiów doktoranckich, które odbywają się w uczelni przyjmującej lub też poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej o ile została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą. W celu uzgodnienia Porozumienia o programie zajęć doktorant kontaktuje się z osobą wskazaną w piśmie informującym o przyjęciu na program. Po uzgodnieniu treści porozumienia o programie zajęć musi być ono zatwierdzone przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.