MOST dla doktorantów

drukuj drukuj

          Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy do roku w następujących terminach:

– od 15 kwietnia do 15 majarekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki;

od 31 października do 30 listopada – rekrutacja na semestr letni.

W tym okresie należy założyć konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK MOST umożliwiające zapoznanie się z ofertą wybranych uczelni oraz rejestrację na wybrany kierunek.

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK MOST doktorant drukuje wniosek wygenerowany przez system i wraz z pozytywną opinią opiekuna naukowego/promotora/dyrektora szkoły doktorskiej przedstawia go do zaopiniowania kierownikowi studiów doktoranckich/dyrektorowi szkoły doktorskiej na uczelni macierzystej. Podpisany wniosek wraz z załączoną opinią opiekuna naukowego określającą program, który uczestnik studiów doktoranckich zamierza realizować na wybranej przez siebie uczelni należy złożyć w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, gdzie za pośrednictwem koordynatora uniwersyteckiego uczelni macierzystej doktorant uzyskuje akceptację wniosku przez właściwego prorektora do spraw doktoranckich. Następnie wniosek jest wgrywany przez koordynatora do systemu IRK MOST. Uczelnie macierzyste przesyłają Uczelnianej Komisji Kształcenia imienną listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym lub przez cały rok akademicki w terminie do 30 maja, natomiast w semestrze letnim do 10 grudnia. Decyzję o przyjęciu kandydata na program dla uczestników studiów doktoranckich podejmuje uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego do 31 lipca na semestr zimowy i do 31 stycznia na semestr letni. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do Programu MOST doktorant przystępuje do sporządzania tzw. „Porozumienia o programie zajęć”, które może być realizowane poprzez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych programem studiów doktoranckich, które odbywają się w uczelni przyjmującej lub też poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej o ile została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą. W celu uzgodnienia Porozumienia o programie zajęć doktorant kontaktuje się z osobą wskazaną w piśmie informującym o przyjęciu na program. Po uzgodnieniu treści porozumienia o programie zajęć musi być ono zatwierdzone przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej. Odpowiednio doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich uzyskują akceptacje planu badawczego u dyrektora szkoły doktorskiej na uczelni macierzystej i uczelni przyjmującej. Uczestnictwo doktoranta ze szkoły doktorskiej w programie MOST ma charakter stażu naukowego.

PLIKI do pobrania: