Akty prawne dotyczące studiów doktoranckich

2010-12-03 09:53:57

AKTY PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO

USTAWY

* Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)

* Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595z późn. zm.)

* Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. z 2017 r. poz. 859)

ROZPORZĄDZENIA

* NOWE Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. z 2017 r. poz. 859)

* NOWE Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

* NOWE Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

* NOWE Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1501)

* NOWE Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

* NOWE Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

* NOWE Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

* NOWE * Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (tekst jednolity z 2015 r. poz. 172)

* Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz nazwy nadawanych stopni (Załącznik do obwieszczenia Centralnej Komisji do Sprawa Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. – Monitor Polski z 2010 nr 46, poz. 643)

AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO

REGULAMINY

* NOWY Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzony obwieszczeniem nr 10 Rektora UW z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich
na Uniwersytecie Warszawskim

* Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim – obowiązuje od 1 października 2014 r.

UCHWAŁY

* NOWE Uchwała nr 122 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2017/2018

* NOWE Uchwała nr 559 Senatu UW z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2016/2017.

* Uchwała nr 290 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wzoru Umowy za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty z uczestnikiem niestacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Wzór umowy o odpłatnościach za studia doktoranckie

* Uchwała nr 175 Senatu UW z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia i planów studiów doktoranckich

ZARZĄDZENIA

* NOWE Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

* NOWE Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

* NOWE Zarządzenie nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017

* Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

* Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim

* Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016

* Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

* Zarządzenie nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim

* Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim

* Zarządzenie nr 43 Rektora UW z dnia 1 października 2013 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów Doktorskich oraz archiwizacji teczek przewodów doktorskich

* Zarządzenia nr 35 Rektora UW z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie elektronicznych wersji rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na UW

* Zarządzenie Rektora UW nr 42 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

* Zarządzenie Rektora UW nr 34 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim

* Zarządzenie Rektora UW nr 34 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora UW nr 1 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego (Monitor UW)

* Zarządzenie nr 33 Rektora UW z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie obsługi studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2007 nr 7, poz 339).

* Zarządzenie nr 17 Rektora UW z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW

POSTANOWIENIA

* NOWE Postanowienie nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2016/2017

* Postanowienie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2015/2016

* Postanowienie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2014/2015

UMOWY O PROMOTORSTWO

Wzory umów zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z udziałem w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora

wzór umowy o promotorstwo w przewodzie doktorskim [doc.] [ang doc.]

wzór umowy o dzieło na recenzję w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym, postępowaniu o nadanie tytułu profesora [doc.] [ang doc.]

wzór umowy o dzieło na sporządzenie opinii przez członka komisji habilitacyjnej[doc.] [ang doc.]

Wzory umów o dobrowolnym przejęciu zobowiązania uiszczenia opłat za wynagrodzenie promotora oraz recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

wzór umowy z kandydatem ubiegającym się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przejęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc.] [ang doc.]

wzór umowy z jednostką zatrudniającą kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przyjęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc.] [ang doc.]