Umowy co-tutelle

2010-12-03 08:51:32

UMOWY CO-TUTELLE (O PODWÓJNYM PROMOTORSTWIE)

Umowa co-tutelle dotyczy wspólnej opieki naukowej nad przewodem doktorskim konkretnego doktoranta i jest zawierana pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a daną uczelnią zagraniczną zainteresowaną wzięciem udziału
w takiej umowie.

PROCEDURA

  • umowa co-tutelle dotycząca konkretnej osoby może zostać zawarta pomiędzy uczelniami jeśli zainteresowana osoba została przyjęta na studia doktoranckie zarówno na Uniwersytecie Warszawskim jak i na drugiej uczelni (zagranicznej) zainteresowanej wzięciem udziału w umowie o wspólnej opiece naukowej; podpisanie umowy jest również możliwe z osobą, która na UW ma otwarty przewód doktorski, ale musi być jednocześnie przyjęta na studia doktoranckie na uczelni partnerskiej;
  • umowy co-tutelle zawierane przez UW dotyczą konkretnej osoby, dlatego też zainteresowany doktorant, z pomocą opiekuna naukowego, bierze czynny udział w procedurze mającej doprowadzić ją do skutku;
  • Uniwersytet Warszawski posiada własny wzór umowy co-tutelle zatwierdzony przez radców prawnych UW (wersja w języku polskim i angielskim, do pobrania poniżej), który to wzór zainteresowany doktorant powinien odpowiednio zmodyfikować;
  • umowa musi zawierać informację dotyczącą ostatecznego miejsca obrony, dlatego miejsce obrony pracy doktorskiej jest przedmiotem negocjacji pomiędzy wydziałami obu uczelni (Uniwersytet Warszawski preferuje obronę na miejscu);
  • koszty związane z podróżą oraz pobytem komisji doktorskiej są także przedmiotem negocjacji (zazwyczaj za przejazd płaci uczelnia wysyłająca komisję doktorską, natomiast za pobyt uczelnia przyjmująca);
  • zmodyfikowany wzór umowy (m.in. po ustaleniu powyżej wymienionych kwestii) należy przedstawić promotorowi oraz dziekanowi wydziału w celu uzyskania ich podpisów, a następnie zaakceptowana umowę należy złożyć w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, gdzie zostanie sprawdzona i przekazana do zatwierdzenia przez Prorektora ds. Studenckich UW (prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior);
  • podpisana przez Prorektora ds. Studenckich UW umowa zostaje przekazana zainteresowanemu doktorantowi, który powinien ją oddać do zatwierdzenia uniwersytetowi partnerskiemu;
  • jeśli umowa zostanie podpisana w pierwszej kolejności na uczelni zagranicznej, doktorant powinien przekazać ją do ww. Biura, w celu przeprowadzenia ww. czynności;
  • umowa zostaje najczęściej sporządzona w trzech egzemplarzach w języku polskim, w trzech egzemplarzach w języku angielskim oraz ewentualnie w trzech egzemplarzach w języku odpowiednim dla uczelni partnerskiej;
  • jeden egzemplarz umowy co-tutelle ostatecznie zatwierdzonej przez wszystkie strony w każdej wersji językowej należy złożyć w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW, pozostałe egzemplarze również w każdej wersji językowej są przeznaczone odpowiednio dla doktoranta oraz dla uczelni partnerskiej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących umów co-tutelle proszę o kontakt pod numerem telefonu 022-55-24-055.

Wzór umowy co-tutelle w języku polskim

Wzór umowy co-tutelle w język angielskim