Ubezpieczenie doktorantów

2010-12-02 13:06:15

ZGŁOSZENIE DOKTORANTA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Doktoranci którzy ukończyli 26 rok życia i nie pracują, oraz nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię na ich pisemny wniosek (wypełniony druk ZUS ZZA i oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu).
W sytuacji, gdy doktorant nie ukończył 26 lat, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez jednego z pracujących: rodziców, opiekunów lub małżonka.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony druk ZUS ZZA
  • wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
  • dowód osobisty
  • ważna legitymacja doktorancka
  • numer NIP

ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA CZŁONKA RODZINY DOKTORANTA

Doktorant może zgłosić do ubezpieczenia członka swojej rodziny, o ile nie posiada on prawa do ubezpieczenia z innego tytułu.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony druk ZCNA
  • akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa
  • PESEL dziecka, PESEL oraz numer NIP członka rodziny

DOKTORANCI CUDZOZIEMCY

Obywatele z krajów Unii Europejskiej, jeśli nie są ubezpieczeni w kraju pochodzenia, mogą zostać ubezpieczeni przez UW na takich samych zasadach jak Polacy.

Obcokrajowcy z krajów Unii Europejskiej mogą korzystać ze wszystkich ulg medycznych na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Osoby, które nie przedstawią jednego z tych dokumentów będą zobowiązane do pokrycia kosztów świadczenia medycznego.

Natomiast doktoranci nie będący obywatelami polskimi, a posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia o polskim pochodzeniu wystawionego przez polską placówkę dyplomatyczną (Ambasada RP/konsulat RP).

Cudzoziemcy spoza UE kształcący się w Polsce mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia, po podpisaniu umowy w NFZ – Oddział Mazowiecki, Warszawa ul. Chałubińskiego 8, tel. (022) 582-84-18.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Warszawski zobowiązany jest do powiadomienia uczelni na piśmie, o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania danego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. Ponadto doktoranci zobowiązani są do informowania uczelni o wszelkich zmianach dotyczących nazwiska i adresu.

Druki niezbędne do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego są dostępne w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego oraz w Sekretariatach Studiów Doktoranckich na poszczególnych wydziałach.

Są to:

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ)

Informacje dotyczące trybu wydawania karty EKUZ znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl).

Do wniosku o wydanie karty EKUZ niezbędne jest zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zaświadczenie takie jest wystawiane ubezpieczonym doktorantom przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego na ich wyraźny wniosek. W celu uzyskania ww. zaświadczenia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z naszym Biurem pod numerem telefonu 0 22 55 24 036.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego uzyskacie Państwo pod numerem telefonu tel. 0 22 55 24 036 lub adresem mailowym annam@adm.uw.edu.pl