Promocje doktorskie

2010-12-03 08:54:05

PROMOCJE DOKTORSKIE

Zaplanowane terminy promocji doktorskich na rok akademicki 2016/2017

ODBIÓR DYPLOMÓW DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO


Informujemy, że do odbioru dyplomu niezbędny jest dowód osobisty oraz potwierdzenie opłaty za dyplom.


ODBIÓR DYPLOMÓW DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO

Osobom, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego wydaje się w jednym egzemplarzu oryginał dyplomu i odpis dyplomu, a na ich pisemny wniosek (złożony na Wydziale) także jeden egzemplarz odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

W przypadku utraty oryginału dyplomu, osoba której nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego może wystąpić do jednostki organizacyjnej, która nadała stopień z pisemnym wnioskiem o wykonanie duplikatu.

Dyplom doktora lub doktora habilitowanego można odebrać w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00.
Odbierając dyplom należy mieć przy sobie potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom oraz dowód osobisty.

OPŁATA ZA DYPLOM DOKTORSKI I HABILITACYJNY

Za wystawienie oryginału dyplomu doktorskiego wraz z odpisem oraz za komplet oryginału dyplomy doktora habilitowanego wraz z odpisem pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
Opłata za wydanie odpisu dyplomu doktora lub doktora habilitowanego w języku angielskim wynosi 40 zł.
Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości: 150 zł
Kwotę należy wpłacić na numer konta Uniwersytetu Warszawskiego:
12 1160 2202 0000 0000 6084 9173
tytułem opłata na dyplom doktora /dyplom doktora habilitowanego/imię i nazwisko.

UROCZYSTE ROZDANIE DYPLOMÓW DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO

Co roku na Uniwersytecie Warszawskim odbywają się uroczystości wręczenia dyplomów doktora i doktora habilitowanego. Każda jednostka organizacyjna UW posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego ma wyznaczony termin takiej uroczystości. Osoby odpowiedzialne za koordynację studiów doktoranckich na Wydziałach powiadamiają doktorów habilitowanych, doktorów i promotorów o terminie takiej promocji.

Zaplanowane terminy promocji doktorskich na rok akademicki 2016/2017

Osoby, które chcą wziąć udział w uroczystości a odebrały już swój dyplom, powinny zgłoście się do sekretariatu studiów doktoranckich na swoim Wydziale i poprosić o wpisanie ich na listę, natomiast oryginał dyplomu należy dostarczyć najpóźniej na dwa dni przed promocją do pokoju 30 w Pałacu Kazimierzowskim (drugie piętro).

PRZEBIEG UROCZYSTEGO ROZDANIA DYPLOMÓW DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO

Uroczyste rozdanie dyplomów doktora i doktora habilitowanego rozpoczyna się o godzinie 12. Minimum pół godziny wcześniej osoby biorące udział w promocji powinny stawić się w pokoju 12 w Pałacu Kazimierzowskim (pierwsze piętro) w celu przebrania się w togi. Należy mieć przy sobie potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom.
O godzinie 12 doktorzy, doktorzy habilitowani i ich promotorzy zostają ustawieni w uroczysty orszak.

Następnie następuje przejście orszaku do Sali Senatu, gdzie odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów.

Ustawienie podczas wręczania dyplomów:


Podczas wręczania dyplomu doktorzy składają po łacinie uroczystą przysięgę:
kładąc dwa palce prawej ręki na berle rektorskim wypowiadają słowa:
„Spondeo ac polliceor”.