Rejestracja nowych studiów doktoranckich

2010-12-02 10:28:32

UTWORZENIE STUDIÓW DOKTORANCKICH

Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor UW na wniosek rady jednostki organizacyjnej. Tryb tworzenia studiów doktoranckich określony jest w Regulaminie Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (t. j. Obwieszczenie Rektora UW nr 7 z dnia 17 maja 2009 r., Monitor UW nr 6A).

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu wniosek powinien zawierać:
• wskazanie dziedziny naukowej i dyscypliny nauki, w zakresie których prowadzone są studia,
• określenie formy i czasu trwania studiów doktoranckich (stacjonarne/niestacjonarne),
• projekt programu studiów doktoranckich,
• propozycje warunków i trybu rekrutacji,
• analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów,
• ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich,
• proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów płatnych.

Tak przygotowany wniosek należy przekazać do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, pokój 30).