Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej

2010-12-02 12:46:01

STYPENDIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ

UWAGA. W związku z nowym Zarządzeniem nr 32 Rektora UW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, zmianie uległy zasady przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej oraz termin składania wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów.

- NOWE Zarządzenie nr 32 Rektora UW

- NOWE Postanowienie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2015/2016

Doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej:

• stypendium socjalne,
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium dla najlepszych doktorantów;
• zapomogi.

Powyższe świadczenia są przyznawane na rok akademicki i są wypłacane, zgodnie z nowym Zarządzeniem nr 32, co miesiąc przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem:
- stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych za październik, które jest wypłacane w listopadzie,
- stypendium dla najlepszych doktorantów za październik i listopad, które są wypłacane w grudniu.

Doktorant, który utracił status doktoranta UW w trakcie roku akademickiego, w szczególności w wyniku skreślenia z listy doktorantów lub przeniesienia do innej uczelni, traci prawo do świadczeń.

Kwoty stypendiów są corocznie podawane w zarządzeniu Rektora. Aktualne jest Postanowienie nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2016/2017, za wyjątkiem stypendiów dla najlepszych doktorantów, których wysokość zależna jest od dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, liczby doktorantów w danej jednostce oraz liczby stypendystów ustalonej przez właściwą komisję stypendialną.

Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. Oświadczenie w tym przedmiocie doktorant składa kierownikowi swojej jednostki macierzystej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania ostatniej decyzji o przyznaniu stypendium.

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy załączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy określający wielkość gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w przypadku dochodu uzyskiwanego przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskiwanych innych dochodów;
 • zaświadczenie jednostki organizacyjnej o wypłacie i wysokości stypendium doktoranckiego;
 • inne dokumenty – konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie doktoranta.

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek doktoranta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Do wniosku doktorant załącza dokumenty potwierdzające jego sytuację materialną. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia miesiąca stypendium socjalne wypłacane jest od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzednie miesiące. O stypendium socjalne mogą ubiegać się obywatele polscy oraz cudzoziemcy, będący doktorantami UW spełniający warunki określone w Zarządzeniu nr 34 Rektora UW.

Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, osiągniętego w roku podatkowym, poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. W przypadku utraty dochodu prawo do stypendium socjalnego ustala się na podstawie dochodu, o którym mowa w Zarządzeniu, pomniejszonego o utracony dochód.

Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki, doktorant przedstawia kopię umowy najmu z wyszczególnieniem ponoszonych opłat. W przypadku otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim, doktorant ma obowiązek dostarczyć komisji stypendialnej właściwej dla doktoranta raz na miesiąc zaświadczenie o wniesieniu opłaty za dom studencki. W razie niedopełnienia tego obowiązku wypłata stypendium zostaje wstrzymana. Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego nie może przekroczyć wysokości kosztów ponoszonych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Informacje dotyczące obliczania dochodu na osobę w rodzinie doktoranta UW znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Od roku akademickiego 2014/2015 do dochodu doktoranta wlicza się stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej (jeżeli doktorant nie otrzymuje zwykłego stypendium doktoranckiego).

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek doktoranta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu. Wniosek składa się za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w terminie siedmiu dni przesyła komisji stypendialnej właściwej dla doktoranta zaopiniowany wniosek wraz z kopią orzeczenia. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia miesiąca stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzednie miesiące, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 Zarządzenia nr 34 Rektora UW.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

 • na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
  a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów,
  b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  c) podczas studiów doktoranckich wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane na wniosek doktoranta złożony najpóźniej do dnia 30 października roku akademickiego, w którym doktorant będzie pobierał stypendium. Stypendium dla najlepszych doktorantów mogą otrzymywać obywatele polscy oraz cudzoziemcy, będący doktorantami UW, którzy spełniają warunki określone w Zarządzeniu nr 32 Rektora UW.

ZAPOMOGA

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek doktoranta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, doktorant może otrzymać tylko jedną zapomogę. Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia tylko na jednym z kierunków. Do wniosku o przyznanie zapomogi doktorant załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę przyznaje komisja stypendialna jednostki organizacyjnej UW. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów wnosi się za pośrednictwem komisji stypendialnej właściwej jednostki organizacyjnej UW.

Wzory wniosków:
wniosek o zapomogę

wniosek o zapomogę (aktywny format docx)

wniosek o stypendium socjalne

wniosek o stypendium socjalne (aktywny format docx)

wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (aktywny format docx)

wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów

wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów (aktywny format docx)

oświadczenie doktoranta o dochodach

oświadczenie doktoranta o dochodach()
(aktywny format docx)