Stypendia doktoranckie

2010-12-02 10:30:50

STYPENDIA DOKTORANCKIE

Stypendia doktoranckie regulowane są art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 558)(§ 12, 13,14 i 15) oraz Zarządzeniem nr 26 Rektora UW z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.

Stypendium przyznaje Rektor na wniosek doktoranta, po dokonaniu jego oceny przez komisję doktorancką właściwej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, zwaną dalej „komisją”, powołaną przez Rektora.
Komisja po dokonaniu oceny wniosków, przekazuje Rektorowi listę doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich wraz ze swoją opinią.
Stypendium nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

Od 1 stycznia 2015 r. wynagrodzenie zasadnicze asystenta wynosi 2.450 zł, a więc stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 1.470 zł.

Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w:
1) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
2) realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu.
Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego:
1) uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
2) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium do kierownika studiów doktoranckich, w terminie do końca pierwszego miesiąca cyklu akademickiego jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.

Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:
1) dane osobowe doktoranta wraz z opisem jego postępów w pracy naukowej,
2) opinię opiekuna naukowego albo promotora,
3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3 lub § 4 ust. 2 ww. zarządzenia.

W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich wypłatę stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
Wypłaty stypendium doktoranckiego nie wstrzymuje się w przypadku:
1) uczestniczenia doktoranta w badaniach zespołowych, badaniach naukowych poza jednostką organizacyjną, w tym również zagranicą;
2) pobierania przez doktoranta wynagrodzenia za udział w projektach badawczych lub odbywania zagranicznego stażu naukowego.

Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie krótszym niż określony w decyzji o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich mogą zostać wypłacone środki finansowe w wysokości wynikającej z iloczynu kwoty otrzymywanego stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy.

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Doktoranci będący uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej mogą ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na zasadach określonych w art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest przez Rektora na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez komisję doktorancką właściwej jednostki organizacyjnej UW.

Komisja doktorancka sporządza listę rankingową z zastrzeżeniem, iż uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów danego roku studiów.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje się na okres równy okresowi otrzymywania stypendium doktoranckiego.

Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł.

Komisja doktorancka właściwej jednostki organizacyjnej UW w porozumieniu z Wydziałową Radą Doktorantów tej jednostki ustali szczegółowe kryteria oceny i tryb rozpatrywania wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego.

Każdy doktorant ma prawo do otrzymania informacji o liczbie osiągniętych punktów oraz wysokości progu punktowego uprawniającego do znalezienia się wśród 30% najlepszych doktorantów.

Wzór wniosku o przyznanie ww. stypendium dostępny jest w zarządzeniu Rektora UW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na UW.