Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

2013-05-15 15:56:56

Przyznawanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.

O stypendium może się ubiegać doktorant studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie.
Spełnienie warunku zaliczenia roku studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli doktorant jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim było zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2016 r. W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 lipca roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2016 r.

Wnioski doktorantów są przedstawiane do zaopiniowania Radzie podstawowej jednostki organizacyjnej. Pozytywnie zaopiniowane wnioski wraz z oświadczeniem należy przekazać do dnia 5 października 2016 r. do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego w wersji papierowej.

Rektorzy uczelni w terminie do dnia 15 października 2016 r. przekazują wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę podstawowej jednostki organizacyjnej ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

Stypendium wypłaca doktorantowi Uczelnia jednorazowo niezwłocznie po otrzymaniu przez Uczelnię tych środków. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.

Wzór wniosku składanego przez doktoranta określa załącznik do Rozporządzenia.

Wniosek.doc

Oświadczenie.doc