Domy Studenta dla Doktorantów 2017/2018

2017-06-27 10:44:06

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów informuje, że wnioski, w których został wykazany dochód powyżej 2 246 PLN (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 21 sierpnia 2017 r. zostały rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Doktoranci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 21 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się o akademik w turach 15, 18 i 28 września 2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą procedury przydzielania miejsc doktorantom w Domach Studenta informuję, że na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 58 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego (t.j. Monitor UW z 2017 r. poz. 233 ze zm.) ogłasza się terminy:
1) składania przez doktorantów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2017/2018:
1. dla obecnych doktorantów:
• od 17 lipca 2017 r. do dnia 11 sierpnia 2017 r.
• od 28 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r.
2. dla osób przyjętych na I rok studiów – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb, ale w nieprzekraczającym terminie 3 października 2017 r.
2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego:
1. obecnym doktorantom:
• 21 sierpnia 2017 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 11 sierpnia 2017 r.
• 15 września 2017 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 8 września 2017 r.
2. doktorantom przyjętym na I rok studiów doktoranckich:
• 28 sierpnia 2017 r.
• 11 września 2017 r.
3. obecnym doktorantom, doktorantom przyjętym na I rok studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
• 18 września 2017 r.
• 28 września 2017 r.
3) kwaterowania w Domach Studenta:
1. dla doktorantów cudzoziemców – od 15 września 2017 r. do 5 października 2017 r.;
2. dla pozostałych osób – od 21 września 2017 r. do 5 października 2017 r.
Zgodnie z § 21 ust. 2 i 3 Regulaminu Domów Studenta, miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek wygenerowany w USOSWeb, wydrukowany, podpisany i złożony do BSD. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną doktoranta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania oraz spełnianie dodatkowych kryteriów. Doktorant wskazuje we wniosku dom studenta, w którym chciałby otrzymać miejsce. BSD przyznaje miejsca w miarę możliwości zgodnie z preferencjami doktoranta.
Stosownie do § 27 ust. 4 Regulaminu doktorant, któremu praktyki lub inne uzasadnione okoliczności uniemożliwiają zakwaterowanie we wskazanych terminach, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie kierownika domu studenta pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 1 października, podając planowany termin zakwaterowania.

Do Biura należy złożyć wniosek wygenerowany z systemu USOSWeb oraz załączniki (zaświadczenie o dochodach wraz z wymienionymi w systemie załącznikami w przypadku obywateli Polski oraz mapkę z odległością od miejsca zamieszkania do Kampusu Głównego UW – wszyscy aplikujący).

Aby wypełnić wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta, należy zalogować się do systemu USOSweb, wejść do zakładki Dla wszystkich i wybrać moduł Wnioski.

Komplet dokumentów można składać osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną, a obcokrajowcy mogą dodatkowo wysłać drogą mailową skany wymaganych dokumentów, jednak są zobligowani do dostarczenia oryginałów najszybciej jak wrócą do Polski.