Akty prawne dotyczące studiów podyplomowych

2010-12-02 09:19:46

AKTY PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO

USTAWY

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIA

1. NOWE Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

2. NOWE Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1501)

3. NOWE Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO

1. NOWE Uchwała nr 66 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

2. NOWE Uchwała nr 67 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wzorów Umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

3. NOWE Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie obsługi studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

4. Instrukcja postępowania przy składaniu wniosku o utworzenie studiów podyplomowych

5. Uchwała nr 344 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

6. Obwieszczenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 563 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania planów i programów studiów podyplomowych

7. Zarządzenie nr 15 Rektora UW z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim.

8. Obwieszczenie nr 5 Rektora UW z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 76 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim.

9. Uchwała Senatu UW nr 76 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim
(Monitor UW 4A),

10. Zarządzenie nr 11 Rektora UW z dnia 12 IV 2006 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim:
- wzór wniosku o utworzenie studiów podyplomowych
- wzór kosztorysu studiów podyplomowych
- wzór wniosku o likwidację studiów podyplomowych
- wzór pełnomocnictwa
- wzór decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe
- wzór karty słuchacza
- wzór karty egzaminacyjnej
- wzór zaświadczenia o odbywaniu studiów podyplomowych
- wzór karty obiegowej