Rejestracja nowych studiów podyplomowych

2010-11-30 14:48:53

PROCEDURA UTWORZENIA NOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zgodnie z § 10 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim uchwalonym dnia 12 kwietnia 2006 r. Studia podyplomowe tworzy i likwiduje Senat UW na wniosek rady jednostki organizacyjnej UW, po zasięgnięciu opinii Senackiej komisji właściwej do spraw studenckich.

Natomiast w przypadku studiów podyplomowych uruchamianych po przetargu, z pomocą finansową instytucji zewnętrznych (ze środków pozauczelnianych, w tym ze środków pomocowych UW) decyzje o uruchomieniu lub zamknięciu studiów podejmuje Rektor UW, po rozpatrzeniu umotywowanego wniosku kierownika jednostki organizacyjnej UW, przy której będą prowadzone studia podyplomowe.

W jednym i drugim przypadku należy przygotować wniosek zgodnie z instrukcją Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia.

Wniosek do pobrania

Wzorcowy kosztorys studiów podyplomowych do pobrania
(wskazany wzór kosztorysu obowiązuje od 23 maja 2017 r. )

Tak przygotowany wniosek o utworzenie studiów podyplomowych, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej składa Rektorowi UW, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą uruchomienia studiów. Wniosek powinien zostać także przesłany w wersji elektronicznej do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego na adres: malgorzata.marszalek@adm.uw.edu.pl – nie później niż 1 miesiąc przed datą posiedzenia ww. Komisji.

Wniosek, który uzyska pozytywną opinię Komisji zostaje skierowany na posiedzenie Senatu (nie dotyczy studiów uruchamianych ze środków zewnętrznych – w tym przypadku decyzję podejmuje Rektor).

Wszelkie informacje dotyczące utworzenia studiów podyplomowych można uzyskać
pod numerem telefonu 022/ 55-24-054.