Zawieszenie lub likwidacja studiów podyplomowych

2010-11-30 14:56:33

ZAWIESZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zgodnie z § 17 Regulaminu Studiów Podyplomowych w przypadku braku minimalnej liczby chętnych, określonej zgodnie z § 15 ust. 2 lit. j, w danej edycji studiów lub z innych ważnych powodów, studia podyplomowe mogą zostać zawieszone przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej UW.

W taki przypadku kierownik jednostki organizacyjnej UW niezwłocznie informuje o tym Rektora UW.

LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wniosek o likwidację studiów podyplomowych składa Senatowi UW kierownik jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia podyplomowe, dołączając do wniosku:

  • uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych;
  • uchwałę rady jednostki organizacyjnej UW w sprawie likwidacji studiów podyplomowych;

lub

w przypadku studiów utworzonych zgodnie z w § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych (chodzi o studia prowadzone przez jednostki organizacyjne UW we współpracy z innymi takimi jednostkami oraz innymi instytucjami i organizacjami, również zagranicznymi)

  • stanowisko w sprawie likwidacji studiów podyplomowych wyrażone na piśmie przez rady jednostek organizacyjnych uczestniczących w ich prowadzeniu,
  • projekty wypowiedzenia porozumień.