Zmiana nazwy lub programu studiów podyplomowych

2010-11-30 14:43:58

ZMIANA NAZWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zmiany nazwy studiów podyplomowych zgodnie z § 16 Regulaminu Studiów Podyplomowych dokonuje Senat UW.

Wniosek o zmianę nazwy powinien złożyć kierownik jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia podyplomowe dołączając do wniosku:

  • uchwałę Rady jednostki organizacyjnej prowadzącej dane studia akceptującą zmianę nazwy,
  • oraz uzasadnienie zmiany nazwy.

Tak przygotowane dokumenty należy złożyć do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, pokój 30)

ZMIANA PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

1. Korekty programu studiów podyplomowych obejmujące do 30% godzin dydaktycznych

Korekty programu studiów podyplomowych obejmujące do 30% godzin dydaktycznych wprowadza na wniosek kierownika studiów podyplomowych Rada jednostki organizacyjnej UW w formie uchwały. Kierownik studiów zawiadamia niezwłocznie o dokonanych korektach Rektora.
Kierownik Studiów podyplomowych powinien przekazać Rektorowi:

  • uchwałę Rady jednostki UW w sprawie zmiany programu,
  • stary i nowy program studiów z zaznaczeniem dokonanych zmian,
  • pismo wyjaśniające, dlaczego dokonuje się zmian programu

2. Zmiany programu studiów podyplomowych obejmujące ponad 30% godzin dydaktycznych

Zmiany czasu trwania studiów podyplomowych lub programu kształcenia obejmujące ponad 30% godzin dydaktycznych wprowadza na wniosek kierownika studiów Rada właściwej jednostki organizacyjnej UW. Uchwała Rady wymaga zatwierdzenia przez Senat UW. W związku z powyższym dany wniosek zostaje skierowany na posiedzenie Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia, która go opiniuje.
Wniosek w sprawie zmiany programu studiów (powyżej 30%) powinien zostać przygotowany tak samo jak w przypadku utworzenia nowych studiów podyplomowych (patrz: instrukcja komisji Senackiej), ponadto powinien zawierać:

  • uchwałę Rady jednostki UW w sprawie zmiany programu,
  • stary i nowy program studiów z zaznaczeniem dokonanych zmian,
  • pismo wyjaśniające, dlaczego dokonuje się zmian programu.

Przygotowane dokumenty należy przekazać do Biura ds. Studiów Doktoranckich
i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, pokój 30).