Kursy

drukuj drukuj

Jeśli jednostka organizacyjna UW jest zainteresowana uruchomieniem kursu  powinna złożyć do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego następujące dokumenty:

  1. uchwałę Rady Wydziału w sprawie powołania kursu,
  2. program kursu z liczbą godzin poszczególnych przedmiotów i nazwiskami prowadzących,
  3. krótki opis zawierający podstawowe informacje o kursie (do kogo kursy są adresowane, czas trwania, opis przedmiotów itp.)
  4. kosztorys – przygotowany według wzoru kosztorysu obowiązującego na studiach podyplomowych (wzór).

Zgodę na prowadzenie kursu wydaje Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia.

Jednostka prowadząca kurs powinna także podpisać z uczestnikami kursu umowy o warunkach odpłatności.

Wszystkie kursy są odpłatne. Uczestnictwo w kursach potwierdzane jest wydaniem świadectwa ukończenia kursu dokształcającego. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia danego kursu jest zrealizowanie programu przewidzianego w planie kursu, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewidziane jest to w programie kursu.