Likwidacja studiów podyplomowych

drukuj drukuj

Studia podyplomowe, z wyłączeniem studiów, o których mowa w ust. 7 oraz w § 1 ust.& 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, likwiduje Senat na wniosek rady jednostki prowadzącej studia, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji senackiej.

Wniosek taki powinien zawierać:
1) uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych;
2) uchwałę rady jednostki prowadzącej studia w sprawie likwidacji studiów podyplomowych, a w przypadku studiów podyplomowych prowadzonych we współpracy z innymi jednostkami, uchwały rad jednostek w tej sprawie wraz z projektem wypowiedzenia porozumień.

Studia podyplomowe zamawiane na Uniwersytecie Warszawskim i finansowane ze środków pozauczelnianych; studia uruchamiane po przetargu; uruchamiane z pomocą finansową instytucji zewnętrznych; prowadzone przez jednostki wspólne, współtworzone przez Uniwersytet Warszawski likwiduje Rektor na wniosek kierownika jednostki prowadzącej studia podyplomowe, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji senackiej.

Wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie decyzji o likwidacji studiów podyplomowych.

W przypadku braku minimalnej liczby chętnych w ciągu kolejnych trzech lat studia podyplomowe zostają zlikwidowane z urzędu przez Rektora. O decyzji tej Rektor zawiadamia kierownika jednostki prowadzącej te studia.