Tworzenie nowych studiów podyplomowych

drukuj drukuj

Zgodnie z § 7 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim uchwalonym dnia 22 lutego 2017 r. (Monitor UW z 2017 r., poz. 53) Studia podyplomowe tworzy i likwiduje Senat UW na wniosek rady jednostki organizacyjnej UW, po zasięgnięciu opinii senackiej komisji właściwej do spraw studenckich.

Natomiast w przypadku studiów podyplomowych zamawianych na Uniwersytecie Warszawskim i finansowanych ze środków pozauczelnianych, studiów uruchamianych po przetargu, z pomocą finansową instytucji zewnętrznych, prowadzonych przez jednostki wspólne, współtworzone przez Uniwersytet Warszawski decyzje o ich uruchomieniu podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii senackiej komisji właściwej do spraw studenckich.

W jednym i drugim przypadku należy przygotować wniosek zgodnie z instrukcją Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia.

Instrukcja postępowania przy składaniu wniosku o utworzenie studiów podyplomowych

Wniosek do pobrania

Wzorcowy kosztorys studiów podyplomowych do pobrania  (wskazany wzór kosztorysu obowiązuje od 23 maja 2017 r. )

Zgodnie z § 12 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim wniosek o utworzenie studiów podyplomowych powinien zostać przekazany w wersji papierowej i przesłany w wersji elektronicznej do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego na adres:

malgorzata.marszalek@adm.uw.edu.pl w terminie:
1) nie później niż w kwietniu – jeśli studia mają być uruchomione w semestrze zimowym bądź w czasie przerwy wakacyjnej;
2) nie później niż w listopadzie – jeśli studia mają być uruchomione w semestrze letnim.

Wniosek, który uzyska pozytywną opinię Komisji zostaje skierowany na posiedzenie Senatu (nie dotyczy studiów uruchamianych ze środków zewnętrznych – w tym przypadku decyzję podejmuje Rektor).

Wszelkie informacje dotyczące utworzenia studiów podyplomowych można uzyskać pod numerem telefonu 0 22 55 24 054