Zmiana programowa studiów podyplomowych

drukuj drukuj

Korekty programu studiów podyplomowych obejmujące do 30% godzin dydaktycznych

Korekty programu studiów podyplomowych obejmujące do 30% godzin dydaktycznych wprowadza na wniosek kierownika studiów podyplomowych Rada jednostki organizacyjnej UW w formie uchwały. Kierownik studiów zawiadamia niezwłocznie o dokonanych korektach Rektora. Kierownik Studiów podyplomowych powinien przekazać Rektorowi:

  • uchwałę Rady jednostki UW w sprawie zmiany programu,
  • stary i nowy program studiów z zaznaczeniem dokonanych zmian,
  • pismo wyjaśniające, dlaczego dokonuje się zmian programu

Zmiany programu studiów podyplomowych obejmujące ponad 30% godzin dydaktycznych

Zmiany czasu trwania studiów podyplomowych lub programu kształcenia obejmujące ponad 30% godzin dydaktycznych wprowadza na wniosek kierownika studiów Rada właściwej jednostki organizacyjnej UW. Uchwała Rady wymaga zatwierdzenia przez Senat UW. W związku z powyższym dany wniosek zostaje skierowany na posiedzenie Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia, która go opiniuje.Wniosek w sprawie zmiany programu studiów (powyżej 30%) powinien zostać przygotowany tak samo jak w przypadku utworzenia nowych studiów podyplomowych (patrz: instrukcja komisji Senackiej), ponadto powinien zawierać:

  • uchwałę Rady jednostki UW w sprawie zmiany programu,
  • stary i nowy program studiów z zaznaczeniem dokonanych zmian,
  • pismo wyjaśniające, dlaczego dokonuje się zmian programu.

Przygotowane dokumenty należy przekazać do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (ul. Krakowskie Przedmieście 20/26, Pałac Kazimierzowski, pokój 30, II piętro).