Dla najlepszych doktorantów

drukuj drukuj

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na UW (plik)

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

  • na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
    a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów,
    b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
    c) podczas studiów doktoranckich wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane na wniosek doktoranta złożony najpóźniej do dnia 30 października roku akademickiego, w którym doktorant będzie pobierał stypendium.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów określa załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendium dla najlepszych doktorantów mogą otrzymywać obywatele polscy oraz cudzoziemcy, będący doktorantami UW, którzy spełniają warunki określone w par. 12 ust.2 Zarządzenia nr 32 Rektora UW.

Prorektor właściwy ds. studenckich w porozumieniu z Odwoławczą Komisją Stypendialną określa procent nie większy niż 20 liczby doktorantów każdego roku lub kierunku studiów prowadzonego w Uniwersytecie Warszawskim, którzy będą otrzymywać stypendium dla najlepszych doktorantów. Jeśli mniej niż 5% doktorantów danego roku lub kierunku spełnia wszystkie kryteria do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów, wszyscy ci doktoranci otrzymują stypendium dla najlepszych doktorantów