Dla najlepszych doktorantów

drukuj drukuj

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na UW w roku  akademickim 2018/19 (plik)

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na UW w roku akademickim 2018/2019 (plik)

Uwaga. Weszło w życie Zarządzenie nr 8 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2018 r., poz. 8).

Uwaga. Ujednolicona wersja Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UW (wersja Regulaminu z 30 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem z 15 stycznia 2018 roku).

Nowelizacji uległ również załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, który określa ogólne zasady przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów.

Prorektor właściwy ds. studenckich albo Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznaje stypendium na wniosek doktoranta, po dokonaniu jego oceny przez komisję stypendialną.

Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:

  • dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz rok studiów doktoranckich;
  • informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 27 ust. 1 Regulaminu;

Doktorant składa wygenerowany w USOSweb, wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami potwierdzającymi zawarte w nim informacje za pośrednictwem komisji do prorektora właściwego ds. studenckich albo Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia, w tym postępy, uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane.

Prorektor właściwy ds. studenckich określa na dany rok akademicki dla danej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzącej studia doktoranckie terminy składania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, ich oceny przez komisję stypendialną oraz przekazania list rankingowych do prorektora właściwego ds. studenckich albo Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

Terminy obowiązujące dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikuje się na stronie internetowej Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego oraz stronach internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego nie później niż do dnia 31 maja roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego dotyczą. W uzasadnionych wypadkach terminy mogą zostać zmienione.

Prorektor właściwy ds. studenckich w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Doktorantów określa odsetek doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów i sposób jego wyliczania, nie większy niż 10% liczby doktorantów każdego roku studiów doktoranckich.

Liczbę doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich ustala się na dzień wyznaczony przez prorektora właściwego ds. studenckich przy uwzględnieniu terminu składania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów obowiązującego w danej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorant przedłużający okres odbywania studiów doktoranckich, przebywający na urlopie lub po powrocie z urlopu może otrzymać stypendium o ile spełnia kryteria.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

  • na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
  1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów,
  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  3. podczas studiów doktoranckich wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.