Stypendium Rektora (dawniej dla najlepszych doktorantów)

drukuj drukuj

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium Rektora na UW w roku  akademickim 2019/20 (plik)

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium Rektora na UW w roku akademickim 2019/2020 (plik)

Regulamin świadczeń dla studentów (Regulamin)

Stypendium rektora może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ubiega się o przyznanie stypendium, spełnił łącznie następujące kryteria, wykazując się:

1) postępami w pracy naukowej,

2) postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

3) szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 umożliwiają uzyskanie:

a) od 0 do 100 punktów za ocenę postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

b) od 0 do 100 punktów za ocenę szczególnego zaangażowania w pracy dydaktycznej.