Stypendium Rektora (dawniej dla najlepszych doktorantów)

drukuj drukuj

UWAGA  Nowe terminy składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021

Terminy składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 i ich oceny przez komisje doktoranckie

Regulamin świadczeń dla studentów (Regulamin, nowelizacja Regulaminu świadczeń z dnia 31 sierpnia 2020 r.)

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021 doktoranci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb (po raz pierwszy też udostępniono możliwość wgrywania załączników potwierdzających osiągnięcia). Wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. Datą wszczęcia postępowania w sprawie przyznania stypendium jest dzień złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb.

 

 

Stypendium rektora może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ubiega się o przyznanie stypendium, spełnił łącznie następujące kryteria, wykazując się:

1) postępami w pracy naukowej,

2) postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

3) szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 umożliwiają uzyskanie:

a) od 0 do 100 punktów za ocenę postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

b) od 0 do 100 punktów za ocenę szczególnego zaangażowania w pracy dydaktycznej.