Stypendia doktoranckie

drukuj drukuj

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na UW w roku akademickim 2019/20 (plik)

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na UW w roku akademickim 2018/19 (plik)

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na UW w roku akademickim 2019/2020 (plik)

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na UW w roku akademickim 2018/2019 (plik)

Zgodnie z §13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 1696):

Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
2) wykazuje się zaangażowaniem w:

  1. prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub
  2. realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową;

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Zgodnie zaś z art. 195a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.) w jednostce organizacyjnej uczelni (…) liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie finansowane ze środków, o których mowa w art. 200 ust. 5 lub 6, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a ust. 2, nie może być mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem.

W roku akademickim 2017/2018 wymóg przyznania stypendium doktoranckiego 50% doktorantów dotyczył jedynie pierwszego roku studiów.

Stypendium doktoranckie jest przyznawane doktorantowi niezależnie od uzyskania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o którym mowa w art. 200a u.p.s.w.

Akty prawne regulujące możliwość otrzymywania stypendiów doktoranckich to: