Kto przyznaje stypendium doktoranckie

drukuj drukuj

Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości stypendium, podejmuje Rektor. Stypendium przyznawane jest na wniosek doktoranta, po dokonaniu jego oceny przez komisję doktorancką właściwej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, zwaną dalej „komisją”, powołaną przez Rektora.

Komisja po dokonaniu oceny wniosków, przekazuje Rektorowi listę doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich wraz ze swoją opinią.

Minimalne stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Od 1 stycznia 2015 r. wynagrodzenie zasadnicze asystenta wynosi 2 450 PLN, a więc stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 1 470 PLN