Wniosek

drukuj drukuj

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium do kierownika studiów doktoranckich, w terminie do końca pierwszego miesiąca cyklu akademickiego jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.

Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:

  • dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;
  • opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich;
  • informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego wypełnia się w systemie USOSWeb w zakładce Dla wszystkich w module Wnioski.