Wstrzymanie wypłaty stypendium doktoranckiego

drukuj drukuj

W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich wypłatę stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

Wypłaty stypendium doktoranckiego nie wstrzymuje się w przypadku (§ 8 Zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim):

  • uczestniczenia doktoranta w badaniach zespołowych, badaniach naukowych poza jednostką organizacyjną, w tym również zagranicą;
  • pobierania przez doktoranta wynagrodzenia za udział w projektach badawczych lub odbywania zagranicznego stażu naukowego.