Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

drukuj drukuj

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zasadach ubiegania się o stypendium ministra.

Wnioskowanie będzie się odbywać z wykorzystaniem USOSweb (zob. część IV. Tryb ubiegania się o stypendium). Rejestrowanie wniosków w USOSweb będzie możliwe od połowy sierpnia.

Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów i w danym roku akademickim uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w programie studiów

oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:

  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną studiów doktoranckich lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wyjątkowo stypendium może otrzymać także doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na którym stypendium ma być przyznane, przebywał na urlopie udzielonym w związku ze stanem jego zdrowia lub narodzinami dziecka – wówczas nie musi spełnić warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim.

Stypendium nie może zostać przyznane doktorantowi który:

  • ukończył już studia doktoranckie;
  • zaliczył ostatni rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskał przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich.

Okres studiów uwzględniany przy ocenie osiągnięć

  • przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2018 r.;
  • w przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.

Przykład: doktorant otrzymał ostatnie stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.