Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

drukuj drukuj

W roku akademickim 2017/2018 wnioskowanie o stypendia ministra będzie się odbywać po raz pierwszy z wykorzystaniem USOSweb – będzie to możliwe od 7 sierpnia. Doktoranci będą wypełniać i rejestrować wnioski w USOSweb, a następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane dokumenty (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) składać do kierowników jednostek.

Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów i w danym roku akademickim uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w programie studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:

  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną studiów doktoranckich lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wyjątkowo stypendium może otrzymać także doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na którym stypendium ma być przyznane, przebywał na urlopie udzielonym w związku ze stanem jego zdrowia lub narodzinami dziecka – wówczas nie musi spełnić warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim.

Stypendium nie może zostać przyznane doktorantowi który:

  • ukończył już studia doktoranckie;
  • zaliczył ostatni rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskał przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich.

Okres studiów uwzględniany przy ocenie osiągnięć

  • przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2017 r.,
  • w przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2017 r.

Przykład: Doktorant otrzymał ostatnie stypendium ministra na rok akademicki 2015/2016. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r.

 

Informacje przygotowano w oparciu o materiały zamieszczone na stronie ministerstwa.