Ocena wniosków oraz wypłata stypendiów

drukuj drukuj

Sposób oceny wniosków o stypendium

Wnioski są oceniane przez ministra metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. W celu oceny wniosków minister może powołać ekspertów. Po zakończeniu oceny minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Stypendium otrzymają doktoranci najwyżej ulokowani w tym rankingu; dany minister określi ich liczbę w ramach ustalonego w rozporządzeniu limitu.

Wysokość i liczba stypendiów 

Wysokość stypendium oraz liczbę stypendystów co roku określa minister. Stypendium nie może być wyższe niż 25 000 zł i otrzymuje je nie więcej niż 84 osób.

Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium

Lista stypendystów jest ogłaszana na stronie internetowej MNiSW w połowie grudnia. Równolegle do uczelni oraz doktorantów są wysyłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Doktoranci, którzy otrzymali stypendium zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że w dniu wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium spełniali przesłanki do otrzymania stypendium.

Warunkiem wypłaty stypendium jest złożenie oświadczenia.