Tryb ubiegania się o stypendium

drukuj drukuj

Tryb ubiegania się o stypendium

Stypendium przyznaje się na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę jednostki. Doktorant może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdych studiach, na którym studiuje, z tym że stypendium może otrzymać tylko na jednych, wskazanych przez siebie studiach.

Wnioski o stypendium ministra generuje się w USOSweb, w sekcji Dla wszystkich > Wnioski. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie należy: 

  • wydrukować go, 
  • podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie na stronie ministerstwa imienia i nazwiska w wypadku otrzymania stypendium,
  • załączyć do niego wyżej opisane, potwierdzające uzyskanie wpisanych osiągnięć dokumenty, 
  • w wyznaczonym przez jednostkę terminie złożyć w dziekanacie lub sekretariacie jednostki komplet dokumentów.

Terminy wyznaczone przez jednostki zamieszczane są w USOSweb, w zakładce Wnioski.

Wnioski złożone w danej jednostce zostaną przedstawione radzie jednostki do zaopiniowania. Zaopiniowane pozytywnie wnioski zostaną w terminie do 5 października 2017 r. przekazane rektorowi, który prześle je do ministerstwa do 15 października 2017 r.