Stypendia socjalne

drukuj drukuj

Doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej:

  • stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości,
    • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
    • stypendium dla najlepszych doktorantów,
    • zapomogi.

Zasady przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej określa Zarządzenie nr 32 Rektora UW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Postanowienie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2016/2017

O stypendia socjalne, specjalne dla niepełnosprawnych, dla najlepszych doktorantów i zapomogę może ubiegać się doktorant zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, przez cały okres studiów, również na pierwszym roku studiów.

Powyższe świadczenia są przyznawane na rok akademicki i są wypłacane, zgodnie z Zarządzeniem nr 32, co miesiąc przez okres 9 miesięcy, przelewem na indywidualne konto bankowe doktoranta, którego numer podaje we wniosku (zapomoga wypłacana jest jednorazowo).

Doktorant, który utracił status doktoranta UW w trakcie roku akademickiego, w szczególności w wyniku skreślenia z listy doktorantów lub przeniesienia do innej uczelni, traci prawo do powyższych świadczeń.

Kwoty stypendiów są ustalane corocznie. Aktualnie kwoty te określone są w Postanowienie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2017/2018. Wyjątkiem jest stypendium dla najlepszych doktorantów – w tym przypadku prorektor właściwy ds. studenckich w porozumieniu z Odwoławczą Komisją Stypendialną określa procent nie większy niż 20 liczby doktorantów każdego roku lub kierunku studiów prowadzonego w Uniwersytecie Warszawskim, którzy będą otrzymywać stypendium dla najlepszych doktorantów

Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. Doktorant jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów, a w wypadku przyznania świadczenia na innym kierunku do zwrotu otrzymanych świadczeń. Wydrukowane i podpisane oświadczenie składa się wraz z wnioskiem o przyznanie wymienionych świadczeń do komisji stypendialnej jednostki, w której doktorant ubiega się o świadczenie. W wypadku stypendium dla najlepszych doktorantów wydrukowane i podpisane oświadczenie składa się za pośrednictwem wydziałowej komisji stypendialnej do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów razem z wnioskiem o przyznanie stypendium.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę przyznaje komisja stypendialna jednostki organizacyjnej UW. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów wnosi się za pośrednictwem komisji stypendialnej właściwej jednostki organizacyjnej UW. Wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych wypełnia się w systemie USOSWeb w zakładce Dla wszystkich w module Wnioski.