socjalne zwiększone

drukuj drukuj

Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki, doktorant przedstawia kopię umowy najmu z wyszczególnieniem ponoszonych opłat. W przypadku otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim, doktorant ma obowiązek dostarczyć komisji stypendialnej właściwej dla doktoranta raz na miesiąc zaświadczenie o wniesieniu opłaty za dom studencki. W razie niedopełnienia tego obowiązku wypłata stypendium zostaje wstrzymana. Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego nie może przekroczyć wysokości kosztów ponoszonych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Informacje dotyczące obliczania dochodu na osobę w rodzinie doktoranta UW znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowy wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego.

Od roku akademickiego 2014/2015 do dochodu doktoranta wlicza się stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej (jeżeli doktorant nie otrzymuje zwykłego stypendium doktoranckiego).