socjalne

drukuj drukuj

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek doktoranta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Do wniosku doktorant załącza dokumenty potwierdzające jego sytuację materialną.

Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, osiągniętego w roku podatkowym, poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane.

W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem lipca, sierpnia i września, stypendium socjalne przyznawane jest również za miesiąc, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie, od miesiąca następnego bez wyrównania za poprzednie miesiące.

O stypendium socjalne mogą ubiegać się obywatele polscy oraz cudzoziemcy, będący doktorantami UW spełniający warunki określone w par.12 Zarządzenia nr 34 Rektora UW.