specjalne dla niepełnosprawnych

drukuj drukuj

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek doktoranta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu.

Wniosek składa się do właściwej komisji stypendialnej za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w terminie siedmiu dni przesyła komisji stypendialnej właściwej dla doktoranta zaopiniowany wniosek wraz z kopią orzeczenia.

W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia każdego miesiąca za wyjątkiem lipca, sierpnia i września stypendium wypłacane jest również za miesiąc, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzednie miesiące, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 Zarządzenia nr 34 Rektora UW.

Wniosek