- Studia Doktoranckie i Podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego - http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl -

zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek doktoranta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, doktorant może otrzymać tylko jedną zapomogę. Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia tylko na jednym z kierunków.

Do wniosku o przyznanie zapomogi doktorant załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną.

Do wniosku o przyznanie zapomogi doktorant składa oświadczenie o dochodach, stanowiące załącznik do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego.