Zwiększenie stypendium doktoranckiego

drukuj drukuj

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na UW (plik)

Zgodnie z art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (…) przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa regulamin określony przez rektora po uzyskaniu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, z uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

Spełnienie kryterium naukowego i dydaktycznego jednocześnie dotyczy również doktorantów I roku studiów.

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  (II SA/Po 270/15 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05 13), zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przysługuje również doktorantom cudzoziemcom niewymienionym w art. 43 ust. 2 u.p.s.w., a więc m.in tym spoza Unii Europejskiej.

Akty prawne regulujące możliwość otrzymywania zwiększenia stypendiom doktoranckiego z dotacji projakościowej to: