Zwiększenie stypendium doktoranckiego

drukuj drukuj

  Terminy składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na UW w roku akademickim 2019/20 (plik)

Terminy składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na UW w roku akademickim 2018/19 (plik)

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na UW w roku akademickim 2019/20 (plik)

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na UW w roku akademickim 2018/19 (plik)

Zgodnie z art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.) zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (…) przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa regulamin określony przez rektora po uzyskaniu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, z uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

Spełnienie kryterium naukowego i dydaktycznego jednocześnie dotyczy również doktorantów I roku studiów.

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  (II SA/Po 270/15 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05 13), zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przysługuje również doktorantom cudzoziemcom niewymienionym w art. 43 ust. 2 u.p.s.w., a więc m.in tym spoza Unii Europejskiej.

Akty prawne regulujące możliwość otrzymywania zwiększenia stypendiom doktoranckiego z dotacji projakościowej to:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017, poz. 1696),
  • Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na UW (Monitor UW z 2017 r., poz. 289).