Kto może otrzymać stypendium

drukuj drukuj

Zgodnie z §3 Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzonego zarządzeniem nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 listopada 2017 r. uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

Liczbę doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich ustala się na dzień wyznaczony przez Rektora z uwzględnieniem terminu składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego obowiązującego w danej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu.

Doktorant przedłużający okres odbywania studiów doktoranckich, przebywający na urlopie lub po powrocie z urlopu może otrzymać zwiększenie stypendium doktoranckiego, o ile spełnia kryteria.